Zoznam 
Zápisnica
PDF 249kWORD 74k
Streda, 31. mája 2017 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 9.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Program práce
 12.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení v oblasti mobility (rozprava)
 13.Nový Európsky konsenzus o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (rozprava)
 14.Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)
 15.Boj proti antisemitizmu (rozprava)
 16.Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I (rozprava)
 17.Srí Lanka VSP+ (rozprava)
 18.Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 *** - Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (rozprava)
 19.Konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne) (rozprava)
 20.Digitalizácia európskeho priemyslu – Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.10 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda veľmi rázne odsúdil nedávne teroristické útoky, ktoré boli po útoku v Manchestri 22. mája, spáchané v Egypte, Iraku a Afganistane, a rodinám obetí vyjadril v mene Parlamentu úprimnú sústrasť.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.

Predseda informoval o rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o odstúpení USA od Parížskej dohody o zmene klímy a oznámil, že spolu s predsedom Komisie Jeanom-Claudom Junckerom a predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom sa dohodnú na tom, aké kroky treba prijať.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie Parlamentu

Príslušné úrady Francúzskej republiky oznámili, že Thierry Cornillet a Patricia Lalonde boli s účinnosťou od 18. mája 2017 zvolení za poslancov Európskeho parlamentu. Thierry Cornillet nahrádza vo funkcii Sylvie Goulardouvú a Patricia Lalonde nahrádza Marielle De Sarnezovú.

Parlament vzal na vedomie ich zvolenie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Thierry Cornillet et Patricia Lalonde miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


5. Zloženie výborov

Na základe žiadosti skupiny ALDE Parlament schválil tieto menovania:

výbor INTA: Patricia Lalonde

výbor ECON: Thierry Cornillet.


6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí (COM(2017)0257 – C8-0140/2017 – 2017/0087(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

IMCO

stanovisko:

JURI, ECON

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

stanovisko:

ITRE, JURI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (COM(2016)0850 [02] – C8-0158/2017 – 2016/0360B(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2017 – Hospodársky a sociálny výbor (N8-0017/2017 – C8-0159/2017 – 2017/2074(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 07/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0018/2017 – C8-0160/2017 – 2017/2075(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) parlamentných výborov

– Správa o transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ (2015/2041(INI)) – výbor AFCO – Spravodajca: Sven Giegold (A8-0133/2017)

– Správa s odporúčaniami pre Komisiu o ochrane zraniteľných dospelých osôb (2015/2085(INL)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) – výbor AFET – výbor DEVE – výbor BUDG – Spravodajca: Eduard Kukan – Spravodajca: Doru-Claudian Frunzulică – Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)) – výbor PECH – Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

– Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022 (14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

– Správa o stave populácií rýb a sociálno-ekonomickej situácii v sektore rybolovu v Stredozemí (2016/2079(INI)) – výbor PECH – Spravodajca: Marco Affronte (A8-0179/2017)

– ***I Správa o návrhu nariadenia, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) – výbor ITRE – Spravodajca: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

– Správa o digitalizácii európskeho priemyslu (COM(2016)01802016/2271(INI)) – výbor ITRE – Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

– Správa o pripojení na internet pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (2016/2305(INI)) – výbor ITRE – Spravodajca: Michał Boni (A8-0184/2017)

– ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)) – výbor INTA – Spravodajca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (COM(2016)0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222(COD)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

– ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) – výbor IMCO – Spravodajca: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

– * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká (COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)) – výbor ECON – Spravodajca: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení (COM(2016)0631 – C8-0392/2016 – 2016/0308(COD)) – výbor INTA – Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Bélu Kovácsa (2016/2266(IMM)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o polyaspartát draselný (D050363/02 – 2017/2700(RPS) – lehota: 17. júl 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom zosúladiť obchodovanie s emisnými kvótami s rozhodnutím (EÚ) 2015/1814 a zaradiť do prílohy aukčnú platformu, ktorú má vymenovať Spojené kráľovstvo (D050682/01 – 2017/2698(RPS) – lehota: 16. august 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)


8. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisi, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 a nariadenie Komisie (ES) č. 216/96 (C(2017)03212 – 2017/2707(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. mája 2017

Predložené gestorskému výboru: JURI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 špecifikovaním zásad a usmernení, ktoré sa týkajú správnej výrobnej praxe v oblasti skúšaných liekov na humánne použitie, ako aj podmienok vykonávania inšpekcií (C(2017)03368 – 2017/2710(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. mája 2017

Predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 607/2009, pokiaľ ide o odrody viniča a ich synonymá, ktoré sa môžu uvádzať na etiketách vín (C(2017)03398 – 2017/2708(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. mája 2017

Predložené gestorskému výboru: AGRI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1395/2014, ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove malých pelagických druhov a rybolove na priemyselné účely v Severnom mori (C(2017)03419 – 2017/2711(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. mája 2017

Predložené gestorskému výboru: PECH

Rozhodnutie Komisie o stiahnutí tohto delegovaného aktu:

– Stiahnutie delegovaného nariadenia C(2017)00393 z 2. 2. 2017 o úprave prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Dátum prijatia: 29. mája 2017

Predložené gestorskému výboru: TRAN


9. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej novembrovej schôdzi 2016 a na prvej februárovej schôdzi 2017sú k dispozícii na stránke Europarl.


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000031/2017), ktorú položila Linnéa Engström, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Radu: Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu (podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku): Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej plenárnej schôdze máj 2017 (PE 605.461/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Streda

Predseda po dohode s politickými skupinami navrhol, aby sa vyhlásenie na tému Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (bod 27 konečného návrhu programu schôdze) zmenilo na Vyhlásenia Komisie a Rady.

Parlament vyjadril súhlas s týmto návrhom.

Štvrtok

Predseda oznámil, že o správe spravodajkyne Heidi Hautalovej o žiadosti o zbavenie imunity Bélu Kovácsa (A8-0203/2017) sa bude hlasovať v nasledujúci deň, t. j. vo štvrtok 1. júna 2017.

Týmto bol stanovený program práce.


12. Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení v oblasti mobility (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení v oblasti mobility (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE a Ismail Ertug v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Markus Pieper, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Maroš Šefčovič.

Rozprava sa skončila.


13. Nový Európsky konsenzus o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nový Európsky konsenzus o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (2017/2586(RSP))

Predsedníčka spresnila dôvody prítomnosti Mattiho Maasikasa (Estonie), ktorý ako úradujúci predseda Rady vystúpil namiesto zástupcu súčasného maltského predsedníctva.

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Eleni Theocharous v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Olaf Stuger v mene skupiny ENF a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Goerens, a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica a Matti Maasikas.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Goerens, v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch, Heidi Hautala a Judith Sargentini, v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao a Rosa D’Amato, v mene skupiny EFDD, o spoločnom vyhlásení Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser a Linda McAvan, v mene výboru DEVE, o spoločnom vyhlásení Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 1.6.2017.


14. Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000032/2017), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Radu: Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000033/2017), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000034/2017), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku): Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom rozvinul otázky.

Matti Maasikas (predseda Rady) odpovedal na otázku B8-0312/2017.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázky B8-0313/2017 a B8-0314/2017.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Eleni Theocharous v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică a Lefteris Christoforou.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini a João Ferreira.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Matti Maasikas.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Linda McAvan, v mene výboru DEVE, o odolnosti ako strategickej priorite vonkajšej činnosti EÚ (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 1.6.2017.


15. Boj proti antisemitizmu (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Boj proti antisemitizmu (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga a Ulrike Trebesius.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou a Evelyne Gebhardt.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Matti Maasikas.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Roberta Metsola a Heinz K. Becker, v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon a Viorica Dăncilă, v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, o boji proti antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck a Malin Björk, v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken a Eva Joly, v mene skupiny Verts/ALE, o boji proti antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 1.6.2017.


16. Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu, ktorými sa dopĺňajú obchodné koncesie na základe dohody o pridružení [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Czesław Adam Siekierski (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand a Joachim Schuster.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Bronis Ropė.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Jarosław Wałęsa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 1.6.2017.


17. Srí Lanka VSP+ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Srí Lanka VSP+ (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD a Bernd Lange.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sajjad Karim, Bronis Ropė a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.


18. Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 *** - Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (rozprava)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar uviedla odporúčanie.

Matti Maasikas (predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Nagy v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton a Milan Zver.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová, Matti Maasikas a Angelika Mlinar.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   József Nagy, Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Soraya Post a Birgit Sippel, v mene skupiny S&D, Angelika Mlinar a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly a Pascal Durand, v mene skupiny Verts/ALE, o viacročnom rámci pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 1.6.2017 a bod 7.8 zápisnice zo dňa 1.6.2017.


19. Konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000031/2017), ktorú položila Linnéa Engström, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström rozvinula otázku.

Karmenu Vella (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Wałęsa v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen a José Inácio Faria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Alain Cadec, v mene výboru PECH, o konferencii OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceánoch) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 1.6.2017.


20. Digitalizácia európskeho priemyslu – Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (rozprava)

Správa o digitalizácii európskeho priemyslu [2016/2271(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Správa o pripojení na internet pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G [2016/2305(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer a Michał Boni uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marju Lauristin (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Antonio López-Istúriz White (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Nicola Danti (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Pavel Telička (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Kosma Złotowski (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Pavel Telička k priebehu rokovania, Angel Dzhambazki (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Silvia Costa (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Massimiliano Salini v mene skupiny PPE, Victor Negrescu v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri a Theodor Dumitru Stolojan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer a Michał Boni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 1.6.2017 a bod 7.3 zápisnice zo dňa 1.6.2017.


21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson a Victor Negrescu.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 605.461/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia