Index 
Protokoll
PDF 242kWORD 72k
Onsdagen den 31 maj 2017 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens sammansättning
 6.Inkomna dokument
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Arbetsplan
 12.Det antagna beslutet om paketet för rörlighet (debatt)
 13.Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (debatt)
 14.Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (debatt)
 15.Bekämpning av antisemitism (debatt)
 16.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (debatt)
 17.GSP plus-förmåner för Sri Lanka (debatt)
 18.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 *** - Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (debatt)
 19.FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (debatt)
 20.Digitalisering av den europeiska industrin - Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.10.


2. Uttalanden av talmannen

Talmannen fördömde å det skarpaste den senaste tidens terroristdåd som, efter attentatet i Manchester den 22 maj, även har drabbat Egypten, Irak och Afghanistan, och han uttryckte parlamentets medkänsla med offrens anhöriga.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.

Talmannen informerade om beslutet av den amerikanske presidenten, Donald Trump, att Förenta staterna ska lämna Parisavtalet om klimatförändringar, och meddelade att han tillsammans med kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk skulle diskutera vilka initiativ som ska tas.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga franska myndigheterna hade meddelat att Thierry Cornillet och Patricia Lalonde hade utsetts till ledamöter av Europaparlamentet i stället för Sylvie Goulard respektive Marielle De Sarnez, med verkan från och med den 18 maj 2017.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Thierry Cornillet och Patricia Lalonde fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Utskottens sammansättning

På begäran av ALDE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

INTA-utskottet: Patricia Lalonde

ECON-utskottet: Thierry Cornillet.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

JURI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporterings- och informationskrav samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (COM(2016)0850 [02] - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2017 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0017/2017 - C8-0159/2017 - 2017/2074(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0018/2017 - C8-0160/2017 - 2017/2075(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (2015/2041(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Sven Giegold (A8-0133/2017)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om skydd för utsatta vuxna (2015/2085(INL)) - utskottet JURI - Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) - utskottet AFET - utskottet DEVE - utskottet BUDG - Föredragande: Eduard Kukan - Föredragande: Doru-Claudian Frunzulică - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 (COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Rekommendation om utkastet till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (14423/2016 - C8-0528/2016 - 2016/0204(APP)) - utskottet LIBE - Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

- Betänkande om fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet (2016/2079(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Marco Affronte (A8-0179/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen (COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

- Betänkande över digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016)0180 - 2016/2271(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

- Betänkande om internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (2016/2305(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Michał Boni (A8-0184/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (COM(2016)0465 - C8-0323/2016 - 2016/0222(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0186/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- * Betänkande om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter (COM(2016)0758 - C8-0529/2016 - 2016/0374(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet (COM(2016)0631 - C8-0392/2016 - 2016/0308(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

- Betänkande om begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet (2016/2266(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0203/2017)


7. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av kaliumpolyaspartat (D050363/02 - 2017/2700(RPS) - tidsfrist: 17 juli 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 för att anpassa auktioneringen av utsläppsrätter till beslut (EU) 2015/1814 och för att förteckna en auktionsplattform som ska förordnas av Förenade kungariket (D050682/01 - 2017/2698(RPS) - tidsfrist: 16 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)


8. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken samt om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 2868/95 och (EG) nr 216/96 (C(2017)03212 - 2017/2707(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 vad gäller principer och riktlinjer för god tillverkningssed för prövningsläkemedel för humant bruk och rutiner för inspektioner (C(2017)03368 - 2017/2710(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 vad gäller vilka druvsortsnamn och synonymer för dessa som får förekomma i märkningen av vin (C(2017)03398 - 2017/2708(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1395/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter och industriellt fiske i Nordsjön (C(2017)03419 - 2017/2711(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Kommissionens beslut om tillbakadragande av följande delegerade akt:

- Tillbakadragande av kommissionens delegerade förordning C(2017)00393 av den 2 februari 2017 om anpassning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (C(2017)03722 – 2017/2556(DEA))

Datum för mottagande: 29 maj 2017

Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN


9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november I 2016 och februari I 2017 finns tillgängliga på Europarl.


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000031/2017) från Linnéa Engström, för utskottet PECH, till kommissionen: FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017);

—   (O-000032/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017);

—   (O-000033/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017);

—   (O-000034/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).


11. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna maj II 2017 (PE 605.461/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Onsdag

Talmannen föreslog, med stöd från de politiska grupperna, att man skulle ändra uttalande av kommissionen om Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (punkt 27 i PDOJ) till uttalanden av kommissionen och rådet.

Parlamentet godkände detta förslag.

Torsdag

Talmannen meddelade att betänkandet av Heidi Hautala om begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet(A8-0203/2017) skulle gå till omröstning under torsdagens omröstning, dvs. den 1 juni 2017.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


12. Det antagna beslutet om paketet för rörlighet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Det antagna beslutet om paketet för rörlighet (2017/2606(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde uttalandet.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, och Ismail Ertug för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Markus Pieper, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer; Jutta Steinruck, Richard Sulík, Dennis de Jong, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Andor Deli, Kathleen Van Brempt, Jill Seymour, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Massimiliano Salini, Bogusław Liberadzki, Deirdre Clune, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Claudia Țapardel och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Michael Cramer, Claudia Schmidt och Maria Grapini.

Talare: Violeta Bulc och Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (2017/2586(RSP))

Talmannen förtydligade varför Matti Maasikas (Estland) var närvarande som rådets tjänstgörande ordförande i stället för en företrädare för det nuvarande malteiska ordförandeskapet.

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Olaf Stuger för ENF-gruppen, och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Elena Valenciano, Joachim Zeller, Enrique Guerrero Salom, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Patrizia Toia, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Goerens; Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, João Ferreira, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Julie Ward, Eleftherios Synadinos och Maria Grapini.

Talare: Neven Mimica och Matti Maasikas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Goerens, för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch, Heidi Hautala och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao och Rosa D’Amato, för EFDD-gruppen, om en gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (2017/2586(RSP)) (B8-0387/2017);

—   Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser och Linda McAvan, för utskottet DEVE, om en gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 1.6.2017.


14. Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000032/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0312/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000033/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0313/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000034/2017) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017).

Enrique Guerrero Salom utvecklade frågorna.

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0312/2017.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna B8-0313/2017 och B8-0314/2017.

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Doru-Claudian Frunzulică och Lefteris Christoforou.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Ana Gomes och Željana Zovko.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Julie Ward, Maria Grapini och João Ferreira.

Talare: Věra Jourová och Matti Maasikas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0381/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 1.6.2017.


15. Bekämpning av antisemitism (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, Fulvio Martusciello, Péter Niedermüller, Jussi Halla-aho, Reinhard Bütikofer, Beatrix von Storch, Georg Mayer, Lars Adaktusson, Cécile Kashetu Kyenge, Anders Primdahl Vistisen, Margrete Auken, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga och Ulrike Trebesius.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Sajjad Karim, Beatriz Becerra Basterrechea, Marijana Petir, Maria Arena, Takis Hadjigeorgiou och Evelyne Gebhardt.

Talare: Věra Jourová och Matti Maasikas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Roberta Metsola och Heinz K. Becker, för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon och Viorica Dăncilă, för S&D-gruppen, Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea och Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen, om bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP)) (B8-0383/2017);

—   Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck och Malin Björk, för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken och Eva Joly, för Verts/ALE-gruppen, om bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 1.6.2017.


16. Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

Jarosław Wałęsa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Czesław Adam Siekierski (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Pavel Svoboda, Tibor Szanyi, Edouard Ferrand och Joachim Schuster.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bronis Ropė.

Talare: Cecilia Malmström och Jarosław Wałęsa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 1.6.2017.


17. GSP plus-förmåner för Sri Lanka (debatt)

Uttalande av kommissionen: GSP plus-förmåner för Sri Lanka (2017/2693(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Sajjad Karim för ECR-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, och Bernd Lange.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim; Bronis Ropė och Georgios Epitideios.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 *** - Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (2017/2702(RSP))

Angelika Mlinar redogjorde för rekommendationen.

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: József Nagy för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Csaba Sógor, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton och Milan Zver.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Věra Jourová, Matti Maasikas och Angelika Mlinar.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   József Nagy, Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Soraya Post och Birgit Sippel, för S&D-gruppen, Angelika Mlinar och Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly och Pascal Durand, för Verts/ALE-gruppen, om det fleråriga ramprogrammet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 1.6.2017 och punkt 7.8 i protokollet av den 1.6.2017.


19. FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000031/2017) från Linnéa Engström, för utskottet PECH, till kommissionen: FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (2017/2653(RSP)) (B8-0311/2017)

Linnéa Engström utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Francisco José Millán Mon, Simona Bonafè, Sirpa Pietikäinen och José Inácio Faria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Alain Cadec, för utskottet PECH, om FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 1.6.2017.


20. Digitalisering av den europeiska industrin - Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (debatt)

Betänkande om digitalisering av den europeiska industrin [2016/2271(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

Betänkande om internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G [2016/2305(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michał Boni (A8-0184/2017)

Reinhard Bütikofer och Michał Boni redogjorde för betänkandena.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Marju Lauristin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Antonio López-Istúriz White (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Nicola Danti (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Pavel Telička (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Kosma Złotowski (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Pavel Telička yttrade sig om genomförandet av sammanträdet; Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Silvia Costa (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Massimiliano Salini för PPE-gruppen, Victor Negrescu för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Eva Maydell, Martina Werner, Edouard Ferrand, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira och Csaba Sógor.

Talare: Karmenu Vella, Reinhard Bütikofer och Michał Boni.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 1.6.2017 och punkt 7.3 i protokollet av den 1.6.2017.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Ivan Štefanec, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Konstantinos Papadakis, Daniel Buda, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Kateřina Konečná, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Martina Anderson och Victor Negrescu.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 605.461/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Messerschmidt, Mosca, Punset

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy