Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0374(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0189/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0189/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0233

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες

7.2. Συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2017)0233)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου