Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел

8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Момчил Неков, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer, относно изказването на предходния оратор, Notis Marias и Jiří Pospíšil

Доклад Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Момчил Неков, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Доклад Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch и Ruža Tomašić

Предложение за резолюция относно многогодишната рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 — 2022 г. (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Доклад Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Момчил Неков, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu и Seán Kelly

Предложение за резолюция относно съвместното изявление на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“ (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch и Ruža Tomašić

Предложение за резолюция: Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James и Andrejs Mamikins

Предложение за резолюция относно борбата срещу антисемитизма (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Илхан Кючюк, Frédérique Ries, Charles Tannock и Mairead McGuinness

Предложение за резолюция относно Конференцията на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН за океаните) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.

Правна информация - Политика за поверителност