Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly;

Έκθεση Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan, Reinhard Bütikofer, επί της παρέμβασης του προηγούμενου ομιλητή, Νότης Μαριάς και Jiří Pospíšil

Έκθεση Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly

Έκθεση Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Νότης Μαριάς

Έκθεση Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch, Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Έκθεση Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Μαρία Σπυράκη, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη – ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch, Ruža Tomašić

Πρόταση ψηφίσματος: Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James, Andrejs Mamikins

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock, Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου