Seznam 
Zápis
PDF 224kWORD 69k
Čtvrtek, 1. června 2017 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice (rozprava)
 4.Jednotný vzor víz ***I (rozprava)
 5.Ochrana zranitelných dospělých osob (rozprava)
 6.Návrh aktu Unie
 7.Hlasování
  7.1.Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Ochrana zranitelných dospělých osob (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Jednotný vzor víz ***I (hlasování)
  7.7.Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.8.Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (hlasování)
  7.9.Digitalizace evropského průmyslu (hlasování)
  7.10.Nový Evropský konsensus o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost (hlasování)
  7.11.Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU (hlasování)
  7.12.Boj proti antisemitismu (hlasování)
  7.13.Konference OSN na vysoké úrovni, která má podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Předání textů přijatých během zasedání
 11.Termíny příštích zasedání
 12.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Předložení dokumentů

Poslanci předložili tyto dokumenty: návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o dárcovství orgánů (B8-0287/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o procentním podílu žen v řídících a dozorčích orgánech společností (B8-0288/2017)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o financování nevládních organizací (B8-0289/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Nuno Melo. Návrh usnesení o poklesu stavů králíka divokého (B8-0291/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI


3. Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice (rozprava)

Prohlášení Komise: Riziko politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Luděk Niedermayer za skupinu PPE, Pavel Poc za skupinu S&D, Jan Zahradil za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jaromír Štětina, Monika Beňová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Pospíšil, a Tibor Szanyi.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.


4. Jednotný vzor víz ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/1995 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Angel Dzhambazki (zpravodaj výboru JURI), Carlos Coelho za skupinu PPE, Caterina Chinnici za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Franz Obermayr za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Theurer, Maria Grapini a Bronis Ropė.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula a Angelo Ciocca.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupily: Věra Jourová (členka Komise) a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 1.6.2017.


5. Ochrana zranitelných dospělých osob (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o ochraně zranitelných dospělých osob [2015/2085(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Joëlle Bergeron uvedla zprávu.

Vystoupili: Victor Negrescu za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda a Bogusław Liberadzki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Ruža Tomašić a Maria Grapini.

Vystoupily: Věra Jourová a Joëlle Bergeron.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 1.6.2017.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 10:45, pokračovalo v 11:30.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

6. Návrh aktu Unie

Předsedající oznámila, že předseda na základě čl. 46 odst. 2 jednacího řádu prohlásil za přípustný tento návrh aktu Unie:

—   Návrh aktu Unie, který předložili Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové a Luke Ming Flanagan, o posílení postavení zemědělců v potravinovém řetězci (B8-0303/2017).

Tento návrh je v souladu s čl. 46 odst. 2 jednacího řádu postoupen příslušnému výboru, jímž je výbor AGRI, a také výboru pověřenému vypracováním stanoviska, jímž je výbor IMCO.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Béla Kovács zbaven imunity [2016/2266(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G [2016/2305(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Michał Boni (A8-0184/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0234)

Vystoupení


Arne Gericke, po hlasování.


7.4. Ochrana zranitelných dospělých osob (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o ochraně zranitelných dospělých osob [2015/2085(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(většina všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0236)

Po hlasování vystoupil Jarosław Wałęsa s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


7.6. Jednotný vzor víz ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/1995 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijat (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (hlasování)

Návrh usnesení B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Digitalizace evropského průmyslu (hlasování)

Zpráva o digitalizaci evropského průmyslu [2016/2271(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Nový Evropský konsensus o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0387/2017 a B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ B8-0387/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0390/2017

přijat (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Odolnost jakožto strategická priorita vnější činnosti EU (hlasování)

Návrh usnesení B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Boj proti antisemitismu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0383/2017 a B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ B8-0383/2017

přijat (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Návrh usnesení B8-0388/2017 se nebere v potaz.)


7.13. Konference OSN na vysoké úrovni, která má podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech) (hlasování)

Návrh usnesení B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Seán Kelly

zpráva Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan a Reinhard Bütikofer k vystoupení předchozího řečníka, Notis Marias a Jiří Pospíšil

zpráva Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Seán Kelly

zpráva Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

zpráva Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch a Ruža Tomašić

návrh usnesení o víceletém rámci pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

zpráva Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu a Seán Kelly

návrh usnesení o společném prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o novém Evropském konsensu o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch a Ruža Tomašić

návrh usnesení o odolnosti jakožto strategické prioritě vnější činnosti EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James a Andrejs Mamikins

návrh usnesení o boji s antisemitismem (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock a Mairead McGuinness

návrh usnesení o konferenci OSN na vysoké úrovni, která má podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


10. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


11. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 12. do 15. června 2017.


12. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 12:50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Právní upozornění - Ochrana soukromí