Indeks 
Protokol
PDF 224kWORD 67k
Torsdag den 1. juni 2017 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Risiko for politisk misbrug af medier i Den Tjekkiske Republik (forhandling)
 4.Ensartet udformning af visa ***I (forhandling)
 5.Beskyttelse af sårbare voksne (forhandling)
 6.Forslag til EU-retsakt
 7.Afstemningstid
  7.1.Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.2.Momssatser på bøger, aviser og tidsskrifter * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.3.Internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.4.Beskyttelse af sårbare voksne (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.5.Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.6.Ensartet udformning af visa ***I (afstemning)
  7.7.Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.8.Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (afstemning)
  7.9.Digitalisering af EU's industri (afstemning)
  7.10.Den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (afstemning)
  7.11.Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (afstemning)
  7.12.Bekæmpelse af antisemitisme (afstemning)
  7.13.FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 (FN's havkonference) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 11.Tidspunkt for næste mødeperiode
 12.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om organdonation (B8-0287/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om andelen af kvinder i bestyrelser (B8-0288/2017)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om finansiering af NGO'er (B8-0289/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Nuno Melo. Forslag til beslutning om vildkaninens tilbagegang (B8-0291/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


3. Risiko for politisk misbrug af medier i Den Tjekkiske Republik (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Risiko for politisk misbrug af medier i Den Tjekkiske Republik (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Luděk Niedermayer for PPE-Gruppen, Pavel Poc for S&D-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jaromír Štětina, Monika Beňová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki og Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jiří Pospíšil, og Tibor Szanyi.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Ensartet udformning af visa ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra JURI), Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Caterina Chinnici for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Michael Theurer, Maria Grapini og Bronis Ropė.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula og Angelo Ciocca.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere: Věra Jourová (medlem af Kommissionen) og Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 1.6.2017.


5. Beskyttelse af sårbare voksne (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om beskyttelse af sårbare voksne [2015/2085(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Joëlle Bergeron forelagde betænkningen.

Talere: Victor Negrescu for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda og Bogusław Liberadzki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Ruža Tomašić og Maria Grapini.

Talere: Věra Jourová og Joëlle Bergeron.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 1.6.2017.

(Mødet udsat kl. 10.45 og genoptaget kl. 11.30)


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

6. Forslag til EU-retsakt

Formanden meddelte, at Europa-Parlamentets formand havde meddelt, at følgende forslag til en EU-retsakt kunne behandles, jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2:

—   Forslag til EU-retsakt fremsat af Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové og Luke Ming Flanagan om styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden (B8-0303/2017).

Dette forslag henvistes til det kompetente udvalg, dvs. AGRI, jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2, og til IMCO som rådgivende udvalg.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Béla Kovács’ immunitet [2016/2266(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Momssatser på bøger, aviser og tidsskrifter * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G [2016/2305(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Michał Boni (A8-0184/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2017)0234)

Indlæg


Arne Gericke, efter afstemningen.


7.4. Beskyttelse af sårbare voksne (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om beskyttelse af sårbare voksne [2015/2085(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2017)0236)

Indlæg af Jarosław Wałęsa, efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godkendte anmodningen.


7.6. Ensartet udformning af visa ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Digitalisering af EU's industri (afstemning)

Betænkning om digitalisering af EU's industri [2016/2271(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0387/2017 og B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0387/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0390/2017

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Bekæmpelse af antisemitisme (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0383/2017 og B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0383/2017

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Forslag til beslutning B8-0388/2017 bortfaldt).


7.13. FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 (FN's havkonference) (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly;

Betænkning: Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan og Reinhard Bütikofer, om den foregående talers indlæg, Notis Marias og Jiří Pospíšil

Betænkning: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil og Seán Kelly

Betænkning: Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Betænkning: Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch og Ruža Tomašić

Forslag til beslutning om den flerårige ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Betænkning: Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu og Seán Kelly

Forslag til beslutning om en fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch og Ruža Tomašić

Forslag til beslutning: Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James og Andrejs Mamikins

Forslag til beslutning om bekæmpelse af antisemitisme (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock og Mairead McGuinness

Forslag til beslutning om FN's konference på højt plan til støtte for gennemførelsen af bæredygtigt udviklingsmål nr. 14 (FN's havkonference) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


10. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


11. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 12. juni 2017 - 15. juni 2017.


12. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik