Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 219kWORD 68k
Torstai 1. kesäkuuta 2017 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Tiedotusvälineiden poliittisen väärinkäytön riski Tšekissä (keskustelu)
 4.Yhtenäinen viisumin kaava ***I (keskustelu)
 5.Haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelu (keskustelu)
 6.Ehdotus unionin säädökseksi
 7.Äänestykset
  
7.1.Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.2.Kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokannat * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.3.Internetyhteydet kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.4.Haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelu (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.5.Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.6.Yhtenäinen viisumin kaava ***I (äänestys)
  
7.7.EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2018–2022 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.8.EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2018–2022 (äänestys)
  
7.9.Euroopan teollisuuden digitalisointi (äänestys)
  
7.10.Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme (äänestys)
  
7.11.Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina (äänestys)
  
7.12.Antisemitismin torjunta (äänestys)
  
7.13.YK:n korkean tason konferenssi kestävän kehityksen tavoitteen 14 toteuttamisen tukemiseksi (YK:n valtamerikonferenssi) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 11.Seuraavien istuntojen aikataulu
 12.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä: päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys elinten luovutuksesta (B8-0287/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys naisten kiintiöitetystä osuudesta yritysten johtokunnissa (B8-0288/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys kansalaisjärjestöille myönnettävästä rahoituksesta (B8-0289/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Nuno Melo. Päätöslauselmaesitys villikaniinin vähenemisestä (B8-0291/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI


3. Tiedotusvälineiden poliittisen väärinkäytön riski Tšekissä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tiedotusvälineiden poliittisen väärinkäytön riski Tšekissä (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jaromír Štětina, Monika Beňová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jiří Pospíšil, ja Tibor Szanyi.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Yhtenäinen viisumin kaava ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Angel Dzhambazki (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Caterina Chinnici S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Michael Theurer, Maria Grapini ja Bronis Ropė.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula ja Angelo Ciocca.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová (komission jäsen) ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.6.2017, kohta 7.6.


5. Haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelu (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelusta [2015/2085(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Joëlle Bergeron esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ruža Tomašić ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Joëlle Bergeron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.6.2017, kohta 7.4.

(Istunto keskeytettiin klo 10.45 ja sitä jatkettiin klo 11.30.)


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

6. Ehdotus unionin säädökseksi

Puhemies ilmoitti parlamentin puhemiehen todenneen, että seuraava ehdotus unionin säädökseksi voidaan ottaa käsiteltäväksi työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

—   Ehdotus unionin säädökseksi viljelijöiden aseman vahvistamisesta elintarvikeketjussa Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové ja Luke Ming Flanagan (B8-0303/2017).

Ehdotus on lähetetty asiasta vastaavaan AGRI-valiokuntaan sekä IMCO-valiokuntaan, jolta on pyydetty lausunto työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2266(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokannat * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Internetyhteydet kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö internetyhteyksistä kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G [2016/2305(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Michał Boni (A8-0184/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0234)

Puheenvuorot:


äänestyksen jälkeen Arne Gericke.


7.4. Haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelu (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelusta [2015/2085(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla täydennetään assosiaatiosopimuksen mukaisia kauppamyönnytyksiä [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0236)

Jarosław Wałęsa käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7.6. Yhtenäinen viisumin kaava ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2018–2022 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2018–2022 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Euroopan teollisuuden digitalisointi (äänestys)

Mietintö Euroopan teollisuuden digitalisoinnista [2016/2271(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0387/2017 ja B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0387/2017

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0390/2017

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Antisemitismin torjunta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0383/2017 ja B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0383/2017

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Päätöslauselmaesitys B8-0388/2017 raukesi.)


7.13. YK:n korkean tason konferenssi kestävän kehityksen tavoitteen 14 toteuttamisen tukemiseksi (YK:n valtamerikonferenssi) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan ja edellisen puhujan puheenvuorosta Reinhard Bütikofer, Notis Marias ja Jiří Pospíšil

Mietintö Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Mietintö Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch ja Ruža Tomašić

Päätöslauselmaesitys EU:n perusoikeusviraston monivuotisesta toimintakehyksestä 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Mietintö Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu ja Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteisestä julkilausumasta ”Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme” (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch ja Ruža Tomašić

Päätöslauselmaesitys: Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James ja Andrejs Mamikins

Päätöslauselmaesitys antisemitismin torjunnasta (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock ja Mairead McGuinness

Päätöslauselmaesitys YK:n korkean tason konferenssista kestävän kehityksen tavoitteen 14 toteuttamisen tukemiseksi (YK:n valtamerikonferenssi) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


10. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


11. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 12. kesäkuuta 2017 - 15. kesäkuuta 2017.


12. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö