Index 
Jegyzőkönyv
PDF 227kWORD 67k
2017. június 1., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A médiával való politikai visszaélés kockázata a Cseh Köztársaságban (vita)
 4.A vízumok egységes formátuma ***I (vita)
 5.A segítségre szoruló felnőttek védelme (vita)
 6.Javaslat uniós jogi aktusra
 7.Szavazások órája
  7.1.Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.2.A könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottérték-adó mértéke * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.3.A növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolat: a gigabit alapú európai társadalom és az 5G (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.4.A segítségre szoruló felnőttek védelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.5.Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.6.A vízumok egységes formátuma ***I (szavazás)
  7.7.Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves kerete *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  7.8.Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves kerete (szavazás)
  7.9.Az európai ipar digitalizálása (szavazás)
  7.10.Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk (szavazás)
  7.11.A reziliencia mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása (szavazás)
  7.12.Az antiszemitizmus elleni küzdelem (szavazás)
  7.13.Magas szintű ENSZ-konferencia a 14. fenntartható fejlesztési cél végrehajtásának elősegítéséről (az ENSZ Óceán-konferencia) (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 11.A következő ülések időpontja
 12.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők: állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a szervadományozásról (B8-0287/2017)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a vezetőtestületekben dolgozó nők arányáról (B8-0288/2017)

utalva

illetékes:

FEMM

- Lorenzo Fontana. Állásfoglalási indítvány a nem kormányzati szervezetek finanszírozásáról (B8-0289/2017)

utalva

illetékes:

LIBE

- Nuno Melo. Állásfoglalási indítvány az üregi nyúl állományának visszaeséséről (B8-0291/2017)

utalva

illetékes:

ENVI


3. A médiával való politikai visszaélés kockázata a Cseh Köztársaságban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A médiával való politikai visszaélés kockázata a Cseh Köztársaságban (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pavel Poc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jaromír Štětina, Monika Beňová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki és Pirkko Ruohonen-Lerner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, és Szanyi Tibor.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


4. A vízumok egységes formátuma ***I (vita)

Jelentés a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Angel Dzhambazki (a JURI bizottság véleményének előadója), Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Caterina Chinnici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Michael Theurer, Maria Grapini és Bronis Ropė.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula és Angelo Ciocca.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja) és Sylvia-Yvonne Kaufmann.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .


5. A segítségre szoruló felnőttek védelme (vita)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a segítségre szoruló felnőttek védelméről [2015/2085(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Joëlle Bergeron előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Ruža Tomašić és Maria Grapini.

Felszólal: Věra Jourová és Joëlle Bergeron.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.1-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .

(A 10.45-kor megszakított ülést 11.30-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

6. Javaslat uniós jogi aktusra

Az elnöklő alelnök közli, hogy az eljárási szabályzat 46. cikkének (2) bekezdése alapján az elnök az alábbi uniós jogszabályra irányuló javaslat minősítette elfogadhatónak:

—   Uniós jogi aktusra irányuló javaslat, benyújtotta Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové és Luke Ming Flanagan, a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli helyzetének megerősítéséről (B8-0303/2017).

Ezt a javaslatot az eljárási szabályzat 46. cikke (2) bekezdésének értelmében továbbítják az illetékes bizottságnak, azaz a AGRI bizottságnak, és véleményezésre a IMCO bizottságnak.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2016/2266(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. A könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottérték-adó mértéke * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. A növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolat: a gigabit alapú európai társadalom és az 5G (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolatról: a gigabitalapú európai társadalom és az 5G [2016/2305(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0184/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0234)

Felszólal


Arne Gericke, a szavazás után.


7.4. A segítségre szoruló felnőttek védelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a segítségre szoruló felnőttek védelméről [2015/2085(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0236)

Felszólal Jarosław Wałęsa, a szavazás után, aki kéri, hogy az ügyet intézményközi tárgyalások céljából az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésével összhangban utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament elfogadja a javaslatot.


7.6. A vízumok egységes formátuma ***I (szavazás)

Jelentés a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves kerete *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018–2022 közötti többéves keretének létrehozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves kerete (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Az európai ipar digitalizálása (szavazás)

Jelentés az európai ipar digitalizálásáról [2016/2271(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0387/2017 és B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0387/2017

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0390/2017

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. A reziliencia mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Az antiszemitizmus elleni küzdelem (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0383/2017 és B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0383/2017

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0243)

(A B8-0388/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.13. Magas szintű ENSZ-konferencia a 14. fenntartható fejlesztési cél végrehajtásának elősegítéséről (az ENSZ Óceán-konferencia) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Michał Boni-jelentés – A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil és Seán Kelly

Joëlle Bergeron-jelentés – A8-0152/2017
Daniel Hannan és Reinhard Bütikofer, az előző képviselő felszólalásával kapcsolatban, Notis Marias és Jiří Pospíšil

Jarosław Wałęsa-jelentés – A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil és Seán Kelly

Sylvia-Yvonne Kaufmann-jelentés – A8-0028/2016
Notis Marias

Angelika Mlinar-jelentés – A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch és Ruža Tomašić

Állásfoglalási indítvány az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti többéves keretéről (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Reinhard Bütikofer-jelentés – A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu és Seán Kelly

Állásfoglalási indítvány a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság „Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk” című együttes nyilatkozatáról (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch és Ruža Tomašić

Állásfoglalási indítvány a rezilienciáról mint az EU külső tevékenységének egyik stratégiai prioritásáról (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James és Andrejs Mamikins

Állásfoglalási indítvány az antiszemitizmus elleni küzdelemről (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock és Mairead McGuinness

Állásfoglalási indítvány a 14. fenntartható fejlesztési cél végrehajtásának elősegítéséről szóló magas szintű ENSZ-konferenciáról (ENSZ Óceán-konferencia) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


10. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a mai és a tegnapi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik jóváhagyásra a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


11. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. június 12–15.


12. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 12.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat