Rodyklė 
Protokolas
PDF 228kWORD 69k
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 1 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Žiniasklaidos naudojimo politiniais tikslais rizika Čekijoje (diskusijos)
 4.Vienoda vizų forma ***I (diskusijos)
 5.Pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų apsauga (diskusijos)
 6.Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Prašymas atšaukti Parlamento nario Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.2.Knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomi pridėtinės vertės mokesčio tarifai * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.3.Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.4.Pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų apsauga (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.5.Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.6.Vienoda vizų forma ***I (balsavimas)
  7.7.Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.8.Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa (balsavimas)
  7.9.Europos pramonės skaitmeninimas (balsavimas)
  7.10.Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (balsavimas)
  7.11.Atsparumas kaip ES išorės veiklos strateginis prioritetas (balsavimas)
  7.12.Kova su antisemitizmu (balsavimas)
  7.13.Aukšto lygio JT konferencija darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui remti (JT konferencija vandenynų klausimu) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 11.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 12.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių: pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl organų donorystės (B8-0287/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl procentinės moterų dalies bendrovių valdybose (B8-0288/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl NVO finansavimo (B8-0289/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Nuno Melo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl laukinių triušių nykimo (B8-0291/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


3. Žiniasklaidos naudojimo politiniais tikslais rizika Čekijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Žiniasklaidos naudojimo politiniais tikslais rizika Čekijoje (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, Pavel Poc S&D frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jaromír Štětina), Monika Beňová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki ir Pirkko Ruohonen-Lerner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jiří Pospíšil), ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


4. Vienoda vizų forma ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1995 m. gegužės 29 d. Reglamentas (EB) Nr. 1683/1995, nustatantis vienodą vizų formą [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Angel Dzhambazki (JURI komiteto nuomonės referentas), Carlos Coelho PPE frakcijos vardu, Caterina Chinnici S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, Diane James, nepriklausoma Parlamento narė, (nesutiko, kad Michael Theurer pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Maria Grapini ir Bronis Ropė.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula ir Angelo Ciocca.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Věra Jourová (Komisijos narė) ir Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 01 protokolo 7.6 punktas


5. Pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų apsauga (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl pažeidžiamų suaugusių asmenų apsaugos [2015/2085(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Joëlle Bergeron pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Victor Negrescu S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda ir Bogusław Liberadzki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Ruža Tomašić ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Joëlle Bergeron.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 01 protokolo 7.4 punktas

(Posėdis sustabdytas 10.45 val. ir atnaujintas 11.30 val.)


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

6. Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto

Pirmininkė pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalį Pirmininkas paskelbė priimtinu šį pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto:

—   Pasiūlymas dėl Sąjungos teisės akto, kurį pateikė Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové ir Luke Ming Flanagan, – dėl ūkininkų pozicijos stiprinimo maisto tiekimo grandinėje (B8-0303/2017).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 2 dalį šis pasiūlymas perduotas atsakingam AGRI komitetui ir nuomonę teikiančiam IMCO komitetui.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Prašymas atšaukti Parlamento nario Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Béla Kovács imunitetą [2016/2266(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomi pridėtinės vertės mokesčio tarifai * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomų pridėtinės vertės mokesčio tarifų [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys“ [2016/2305(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Michał Boni (A8-0184/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0234)

Kalbos


Arne Gericke, po balsavimo.


7.4. Pažeidžiamų suaugusiųjų asmenų apsauga (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl pažeidžiamų suaugusių asmenų apsaugos [2015/2085(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai nustatymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dėl laikinųjų autonominių prekybos priemonių Ukrainai, kuriomis papildomos prekybos lengvatos, taikomos pagal Asociacijos susitarimą, nustatymo [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0236)

Kalbėjo: Jarosław Wałęsa, po balsavimo, ir prašė, kad klausimas būtų perduotas kompetentingam komitetui dėl tarpinstitucinių derybų, laikantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio, 4 dalies. Parlamentas prašymą patvirtino.


7.6. Vienoda vizų forma ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1995 m. gegužės 29 d. Reglamentas (EB) Nr. 1683/1995, nustatantis vienodą vizų formą [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa, projekto [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Europos pramonės skaitmeninimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos pramonės skaitmeninimo [2016/2271(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0387/2017 ir B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0387/2017

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0390/2017

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Atsparumas kaip ES išorės veiklos strateginis prioritetas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Kova su antisemitizmu (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0383/2017 ir B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0383/2017

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0388/2017 anuliuotas.)


7.13. Aukšto lygio JT konferencija darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui remti (JT konferencija vandenynų klausimu) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir Seán Kelly;

Pranešimas: Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan ir Reinhard Bütikofer, dėl pirmiau kalbėjusio prelegento kalbos, Notis Marias ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir Seán Kelly

Pranešimas: Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Pranešimas: Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch ir Ruža Tomašić

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2017 m. daugiametės programos (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Pranešimas: Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu ir Seán Kelly

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendro pareiškimo dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch ir Ruža Tomašić

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: Atsparumas kaip strateginis ES išorės veiksmų prioritetas (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James ir Andrejs Mamikins.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock, Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aukšto lygio JT konferencijos darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui paremti (JT Vandenyno konferencija) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


10. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


11. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2017 m. birželio 12 d.2017 m. birželio 15 d..


12. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 12.50 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Teisinė informacija - Privatumo politika