Indekss 
Protokols
PDF 225kWORD 68k
Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Politisku pārkāpumu risks attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem Čehijas Republikā (debates)
 4.Vienota vīzu forma ***I (debates)
 5.Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība (debates)
 6.Savienības tiesību akta priekšlikums
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Pieprasījums atcelt Béla Kovács imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.2.Pievienotās vērtības nodokļa likmes, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.3.Interneta savienojamība izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.4.Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.5.Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.6.Vienota vīzu forma ***I (balsošana)
  
7.7.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.8.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (balsošana)
  
7.9.Eiropas rūpniecības digitalizācija (balsošana)
  
7.10.Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (balsošana)
  
7.11.Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (balsošana)
  
7.12.Antisemītisma apkarošana (balsošana)
  
7.13.ANO augsta līmeņa konference 14. ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 11.Nākamo sēžu datumi
 12.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Dokumentu iesniegšana

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants).

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par orgānu ziedošanu (B8-0287/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu procentuālo pārstāvību uzņēmumu valdēs (B8-0288/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par NVO finansēšanu (B8-0289/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Nuno Melo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas truša populācijas samazināšanos (B8-0291/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


3. Politisku pārkāpumu risks attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem Čehijas Republikā (debates)

Komisijas paziņojums: Politisku pārkāpumu risks attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem Čehijas Republikā (2017/2696(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, Pavel Poc S&D grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jaromír Štětina, Monika Beňová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki un Pirkko Ruohonen-Lerner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jiří Pospíšil, un Tibor Szanyi.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


4. Vienota vīzu forma ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 1995. gada 29. maija Regulu (EK) Nr. 1683/1995, ar ko nosaka vienotu vīzu formu [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016).

Sylvia-Yvonne Kaufmann iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Angel Dzhambazki (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Caterina Chinnici S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Michael Theurer, Maria Grapini un Bronis Ropė.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula un Angelo Ciocca.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle) un Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.6.2017. protokola 7.6. punkts.


5. Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzību [2015/2085(INL)] - Juridiskā komiteja. Referente: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017).

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Joëlle Bergeron iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Victor Negrescu S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda un Bogusław Liberadzki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Ruža Tomašić un Maria Grapini.

Uzstājās Věra Jourová un Joëlle Bergeron.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.6.2017. protokola 7.4. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.45 un atsākta plkst. 11.30.)


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

6. Savienības tiesību akta priekšlikums

Sēdes vadītāja paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 46. panta 2. punktu priekšsēdētājs ir atzinis par pieņemamu Savienības tiesību akta priekšlikumu:

—   Savienības akta priekšlikums, ko iesniedza Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové un Luke Ming Flanagan, par lauksaimnieku pozīcijas stiprināšanu pārtikas piegādes ķēdē (B8-0303/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 46. panta 2. punktu šis priekšlikums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti AGRI, un IMCO komitejai atzinuma sniegšanai.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Pieprasījums atcelt Béla Kovács imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti [2016/2266(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0203/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0232).


7.2. Pievienotās vērtības nodokļa likmes, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0233).


7.3. Interneta savienojamība izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par interneta savienojamību izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G [2016/2305(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Michał Boni (A8-0184/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0234).

Uzstājās


Arne Gericke - pēc balsošanas.


7.4. Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzību [2015/2085(INL)] - Juridiskā komiteja. Referente: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0235).


7.5. Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešanu attiecībā uz Ukrainu, papildinot tirdzniecības koncesijas, kas pieejamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0236).

Pēc balsošanas uzstājās Jarosław Wałęsa, saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot nodot jautājumu atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments apstiprināja pieprasījumu.


7.6. Vienota vīzu forma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 1995. gada 29. maija Regulu (EK) Nr. 1683/1995, ar ko nosaka vienotu vīzu formu [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0237).


7.7. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0177/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0238).


7.8. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0384/2017 (2017/2702(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0239).


7.9. Eiropas rūpniecības digitalizācija (balsošana)

Ziņojums par Eiropas rūpniecības digitalizāciju [2016/2271(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0240).


7.10. Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0387/2017 un B8-0390/2017 (2017/2586(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0387/2017

Noraidīts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0390/2017

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0241).


7.11. Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0242).


7.12. Antisemītisma apkarošana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0383/2017 un B8-0388/2017 (2017/2692(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0383/2017.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0243).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0388/2017 vairs nav spēkā.)


7.13. ANO augsta līmeņa konference 14. ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0382/2017 (2017/2653(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0244).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Michał Boni ziņojums - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly

Joëlle Bergeron ziņojums - A8-0152/2017
Daniel Hannan un Reinhard Bütikofer - par iepriekšējā runātāja uzstāšanos, Notis Marias un Jiří Pospíšil

Jarosław Wałęsa ziņojums - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil un Seán Kelly

Sylvia-Yvonne Kaufmann ziņojums - A8-0028/2016
Notis Marias

Angelika Mlinar ziņojums - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch un Ruža Tomašić

Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Reinhard Bütikofer ziņojums - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu, Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums par Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tikās Padomē, Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgo paziņojumu par jaunu Eiropas Konsensu attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch un Ruža Tomašić

Rezolūcijas priekšlikums: Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James un Andrejs Mamikins

Rezolūcijas priekšlikums par antisemītisma apkarošanu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock un Mairead McGuinness

Rezolūcijas priekšlikums par ANO augsta līmeņa konferenci 14. IAM īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


10. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


11. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2017. gada 12. jūnija līdz 2017. gada 15. jūnijam.


12. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Juridisks paziņojums - Privātuma politika