Index 
Notulen
PDF 225kWORD 68k
Donderdag 1 juni 2017 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Risico op politiek misbruik van de media in de Tsjechische Republiek (debat)
 4.Uniform visummodel ***I (debat)
 5.Bescherming van kwetsbare volwassenen (debat)
 6.Voorstel voor een besluit van de Unie
 7.Stemmingen
  7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Bescherming van kwetsbare volwassenen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Uniform visummodel ***I (stemming)
  7.7.Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.8.Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)
  7.9.De digitalisering van de Europese industrie (stemming)
  7.10.De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling - onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (stemming)
  7.11.Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (stemming)
  7.12.Bestrijding van antisemitisme (stemming)
  7.13.VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de verwezenlijking van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 (VN-Oceaanconferentie) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 11.Rooster van de volgende vergaderingen
 12.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden: ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over orgaandonatie (B8-0287/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het percentage vrouwen in raden van bestuur (B8-0288/2017)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over de financiering van ngo's (B8-0289/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Nuno Melo. Ontwerpresolutie over de achteruitgang van het wilde konijn (B8-0291/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI


3. Risico op politiek misbruik van de media in de Tsjechische Republiek (debat)

Verklaring van de Commissie: Risico op politiek misbruik van de media in de Tsjechische Republiek (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jaromír Štětina, Monika Beňová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki en Pirkko Ruohonen-Lerner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


4. Uniform visummodel ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Caterina Chinnici, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer te accepteren, Maria Grapini en Bronis Ropė.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula en Angelo Ciocca.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) en Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 1.6.2017.


5. Bescherming van kwetsbare volwassenen (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de bescherming van kwetsbare volwassenen [2015/2085(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Joëlle Bergeron leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Victor Negrescu, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda en Bogusław Liberadzki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Ruža Tomašić en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Joëlle Bergeron.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 1.6.2017.

(De vergadering wordt om 10.45 uur onderbroken en om 11.30 uur hervat.)


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

6. Voorstel voor een besluit van de Unie

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter op grond van artikel 46, lid 2, van het Reglement het onderstaande voorstel voor een Uniehandeling ontvankelijk heeft verklaard:

—   Voorstel voor een besluit van de Unie, ingediend door Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové en Luke Ming Flanagan, over het versterken van de positie van landbouwers in de voedselvoorzieningsketen (B8-0303/2017).

Dit voorstel is overeenkomstig artikel 46, lid 2, van het Reglement verwezen naar de bevoegde commissie, namelijk AGRI, en voor advies naar de commissie IMCO.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács [2016/2266(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over internetconnectiviteit voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G [2016/2305(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Michał Boni (A8-0184/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0234)

Het woord werd gevoerd door:


Arne Gericke, na de stemming.


7.4. Bescherming van kwetsbare volwassenen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de bescherming van kwetsbare volwassenen [2015/2085(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0236)

Het woord werd gevoerd door Jarosław Wałęsa, na de stemming, om te vragen dat de zaak overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement wordt terugverwezen naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen. Het Parlement willigt het verzoek in.


7.6. Uniform visummodel ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. De digitalisering van de Europese industrie (stemming)

Verslag over de digitalisering van de Europese industrie [2016/2271(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling - onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0387/2017 en B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0387/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0390/2017

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Bestrijding van antisemitisme (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0383/2017 en B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0383/2017

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Ontwerpresolutie B8-0388/2017 komt te vervallen.)


7.13. VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de verwezenlijking van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 (VN-Oceaanconferentie) (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Verslag Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan en Reinhard Bütikofer, over de woorden van de voorgaande spreker, Notis Marias en Jiří Pospíšil

Verslag Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Verslag Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Verslag Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch en Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie over het meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Verslag Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu en Seán Kelly

Ontwerpresolutie over de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie betreffende de nieuwe Europese consensus over ontwikkeling – Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch en Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie: Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James en Andrejs Mamikins

Ontwerpresolutie over bestrijding van antisemitisme (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock en Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie over de VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van SDG 14 (VN-Oceaanconferentie) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


10. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


11. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12 juni 2017 t/m 15 juni 2017.


12. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Juridische mededeling - Privacybeleid