Indeks 
Protokół
PDF 227kWORD 68k
Czwartek, 1 czerwca 2017 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Ryzyko politycznego nadużycia mediów w Republice Czeskiej (debata)
 4.Jednolity formularz wizowy ***I (debata)
 5.Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (debata)
 6.Wniosek dotyczący aktu Unii
 7.Głosowanie
  
7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Béli Kovácsa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Stawki podatku od wartości dodanej stosowane do książek, gazet i czasopism * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Jednolity formularz wizowy ***I (głosowanie)
  
7.7.Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (głosowanie)
  
7.9.Cyfryzacja europejskiego przemysłu (głosowanie)
  
7.10.Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (głosowanie)
  
7.11.Odporność jako priorytet strategiczny działań zewnętrznych UE (głosowanie)
  
7.12.Zwalczanie antysemityzmu (głosowanie)
  
7.13.Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 11.Kalendarz następnych posiedzeń
 12.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów: projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie dawstwa narządów (B8-0287/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie odsetka kobiet zasiadających w zarządach przedsiębiorstw (B8-0288/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

FEMM

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie finansowania organizacji pozarządowych (NGO) (B8-0289/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Nuno Melo. Projekt rezolucji w sprawie malejącej populacji królika europejskiego (B8-0291/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI


3. Ryzyko politycznego nadużycia mediów w Republice Czeskiej (debata)

Oświadczenie Komisji: Ryzyko politycznego nadużycia mediów w Republice Czeskiej (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jaromíra Štětinę, Monika Beňová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki i Pirkko Ruohonen-Lerner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříego Pospíšila, i Tibor Szanyi.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


4. Jednolity formularz wizowy ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1683/1995 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Caterina Chinnici w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Theurera, Maria Grapini i Bronis Ropė.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula i Angelo Ciocca.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrały: Věra Jourová (członkini Komisji) i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 1.6.2017.


5. Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące ochrony osób dorosłych szczególnej troski [2015/2085(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Joëlle Bergeron przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Ruža Tomašić i Maria Grapini.

Głos zabrały: Věra Jourová i Joëlle Bergeron.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 1.6.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.45 i wznowione o godz. 11.30.)


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

6. Wniosek dotyczący aktu Unii

Przewodnicząca ogłosiła, że na podstawie art. 46 ust. 2 Regulaminu Przewodniczący uznał za dopuszczalny następujący wniosek dotyczący aktu Unii:

—   Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii, przedłożony przez następujących posłów: Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové i Luke Ming Flanagan, w sprawie wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności (B8-0303/2017).

Ten wniosek zostaje zgodnie z art. 46 ust. 2 Regulaminu przekazany właściwej komisji, a mianowicie komisji AGRI, a także komisji IMCO w celu wydania opinii.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Béli Kovácsa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Béli Kovácsa [2016/2266(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Stawki podatku od wartości dodanej stosowane do książek, gazet i czasopism * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanych do książek, gazet i czasopism [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G [2016/2305(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0184/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0234)

Wystąpienia


Arne Gericke, po głosowaniu.


7.4. Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące ochrony osób dorosłych szczególnej troski [2015/2085(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0236)

Po głosowaniu zabrał głos Jarosław Wałęsa, który wystąpił o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament poparł wniosek.


7.6. Jednolity formularz wizowy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1683/1995 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Cyfryzacja europejskiego przemysłu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu [2016/2271(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0387/2017 i B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0387/2017

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI B8-0390/2017

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Odporność jako priorytet strategiczny działań zewnętrznych UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Zwalczanie antysemityzmu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0383/2017 i B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0383/2017

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Projekt rezolucji B8-0388/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


7.13. Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan i Reinhard Bütikofer, w sprawie wystąpienia poprzedniego mówcy, Notis Marias i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Sprawozdanie Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch i Ruža Tomašić

Projekt rezolucji w sprawie wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu i Seán Kelly

Projekt rezolucji w sprawie wspólnego oświadczenia Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji, dotyczącego nowego konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch i Ruža Tomašić

Projekt rezolucji: Odporność jako strategiczny priorytet działań zewnętrznych UE (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James i Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji w sprawie walki z antysemityzmem (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock i Mairead McGuinness

Projekt rezolucji w sprawie konferencji wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


10. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną poddane pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


11. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 12 czerwca 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.


12. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności