Index 
Protokoll
PDF 222kWORD 67k
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Risk för politiskt missbruk av medier i Tjeckien (debatt)
 4.Enhetlig utformning av visumhandlingar ***I (debatt)
 5.Skydd för utsatta vuxna (debatt)
 6.Förslag till unionsrättsakt
 7.Omröstning
  
7.1.Begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Mervärdesskattesatser på böcker, tidningar och tidskrifter * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Skydd för utsatta vuxna (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Enhetlig utformning av visumhandlingar ***I (omröstning)
  
7.7.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (omröstning)
  
7.9.Digitalisering av den europeiska industrin (omröstning)
  
7.10.Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (omröstning)
  
7.11.Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (omröstning)
  
7.12.Bekämpning av antisemitism (omröstning)
  
7.13.FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod
 12.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om organdonation (B8-0287/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om andelen kvinnor i bolagsstyrelser (B8-0288/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om finansiering av icke-statliga organisationer (B8-0289/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Nuno Melo. Förslag till resolution om vildkaninens tillbakagång (B8-0291/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI


3. Risk för politiskt missbruk av medier i Tjeckien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Risk för politiskt missbruk av medier i Tjeckien (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jaromír Štětina; Monika Beňová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil; Tibor Szanyi.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Enhetlig utformning av visumhandlingar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Carlos Coelho för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, som avböjde en fråga ("blått kort") från Michael Theurer; Maria Grapini och Bronis Ropė.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula och Angelo Ciocca.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 1.6.2017.


5. Skydd för utsatta vuxna (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om skydd för utsatta vuxna [2015/2085(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Joëlle Bergeron redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Victor Negrescu för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ruža Tomašić och Maria Grapini.

Talare: Věra Jourová och Joëlle Bergeron.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 1.6.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.45 och återupptogs kl. 11.30.)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

6. Förslag till unionsrättsakt

Talmannen meddelade att parlamentets talman hade förklarat följande förslag till unionsrättsakt tillåtligt i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen:

—   Förslag till unionsrättsakt framlagt av Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové och Luke Ming Flanagan, om om förstärkning av jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan (B8-0303/2017).

Detta förslag hänvisades, i enlighet med artikel 46.2 i arbetsordningen, till AGRI som ansvarigt utskott och till IMCO som rådgivande utskott.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet [2016/2266(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Mervärdesskattesatser på böcker, tidningar och tidskrifter * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G [2016/2305(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michał Boni (A8-0184/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0234)

Talare:

Arne Gericke yttrade sig efter omröstnngen.


7.4. Skydd för utsatta vuxna (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om skydd för utsatta vuxna [2015/2085(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0236)

Talare: Jarosław Wałęsa yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände denna begäran.


7.6. Enhetlig utformning av visumhandlingar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om inrättande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Digitalisering av den europeiska industrin (omröstning)

Betänkande om digitalisering av den europeiska industrin [2016/2271(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0387/2017 och B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0387/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0390/2017

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Bekämpning av antisemitism (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0383/2017 och B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0383/2017

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Resolutionsförslag B8-0388/2017 bortföll.)


7.13. FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan; Reinhard Bütikofer yttrade sig om föregående talares inlägg; Notis Marias och Jiří Pospíšil

Betänkande Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Betänkande Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch och Ruža Tomašić

Resolutionsförslag om det fleråriga ramprogrammet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Betänkande Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu och Seán Kelly

Resolutionsförslag om en gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch och Ruža Tomašić

Resolutionsförslag: Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James och Andrejs Mamikins

Resolutionsförslag om bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock och Mairead McGuinness

Resolutionsförslag om FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


10. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


11. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 12–15 juni 2017.


12. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy