Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 iunie 2017 - Strasbourg

7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- BUDG și CONT, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)). Raportori: Richard Ashworth și Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- LIBE, pe baza raportului referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] , al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)). Raportoare: Monica Macovei (A8-0212/2017)

- ENVI, pe baza raportului referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)). Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, până la sfârșitul zilei de mâine, marți, 13 iunie 2017, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate