Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 juni 2017 - Strasbourg

7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- BUDG-utskottet och CONT-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut 541/2014/EU (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)). Föredragande: Richard Ashworth och Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- LIBE-utskottet, på grundval av betäankandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat] , för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)). Föredragande: Monica Macovei (A8-0212/2017)

- ENVI-utskottet, på grundval av betäankandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)). Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ett antal ledamöter som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt påföljande dag, tisdagen den 13 juni 2017, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy