Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

9. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000046/2017) που κατέθεσαν οι Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini και Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Γλυφοσάτη (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017) που κατέθεσαν οι Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek και Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017) που κατέθεσαν οι Martina Werner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Αποζημίωση για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που φέρουν λανθασμένη επισήμανση (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου