Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. juuni 2017 - Strasbourg

9. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000046/2017), mille esitas(id) Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Glüfosaat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017), mille esitas(id) Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ja Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ja Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel komisjonile: ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017), mille esitas(id) Martina Werner fraktsiooni S&D nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Hüvitis valesti märgistatud energiamõjuga toodete eest (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika