Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Διορισμός της κ. Mariya Gabriel ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE, CULT

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2017/001ES/Castilla y León - εξόρυξη (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Εκθεση σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (2016/2220(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Εκθεση σχετικά με την υλοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων (2016/2065(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτριες: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Εκθεση σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (2015/2318(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτριες: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Εκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Εκθεση σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (2016/2061(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή ECON - Εισηγητής: José Manuel Fernandes - Εισηγητής: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Εκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (2016/2064(INI)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Εκθεση σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (2016/2304(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Εκθεση σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 (2016/2326(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Εκθεση σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - επιτροπή ITRE - επιτροπή IMCO - Εισηγήτρια: Henna Virkkunen - Εισηγητής: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Εκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο (2016/2147(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Richard Ashworth - Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0212/2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου