Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. juuni 2017 - Strasbourg

11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa andmekaitseinspektoriga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Mariya Gabriel´i nimetamine Euroopa Komisjoni liikmeks (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE, CULT

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

2) parlamendikomisjonid

- Raport kodakondsusetuse kohta Lõuna- ja Kagu-Aasias (2016/2220(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Raport piiriülese ühinemise ja jagunemise rakendamise kohta (2016/2065(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - CULT komisjon - Raportöörid: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Raport teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvuse kohta (2015/2318(INI)) - CONT komisjon - Raportöörid: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Raport Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Raport vajaduse kohta koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks (2016/2061(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - BUDG komisjon - ECON komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes - Raportöör: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta (2016/2064(INI)) - BUDG komisjon - ECON komisjon - Raportöör: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Raport partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamise kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises (2016/2304(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Raport ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielementide kohta pärast 2020. aastat (2016/2326(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Raport veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - ITRE komisjon - IMCO komisjon - Raportöör: Henna Virkkunen - Raportöör: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Raport programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamise kohta seoses selle vahehindamise ja 9. raamprogrammi ettepanekuga (2016/2147(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2012/2002, (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL(COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - BUDG komisjon - CONT komisjon - Raportöör: Richard Ashworth - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monica Macovei (A8-0212/2017)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika