Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. június 12., Hétfő - Strasbourg

11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról az európai adatvédelmi biztossal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

ITRE, LIBE

- Javaslat az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Mariya Gabriel kinevezése az Európai Bizottság biztosává (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

utalva

illetékes:

ITRE, CULT

vélemény:

JURI, LIBE, IMCO

- Javaslat Spanyolország „EGF/2017/001ES/Castilla y León mining” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a hontalanságról Dél- és Délkelet-Ázsiában (2016/2220(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Jelentés a határokon átnyúló egyesülések és szétválások végrehajtásáról (2016/2065(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Jelentés a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - CULT bizottság - Előadók: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Jelentés a hetedik kutatási program költséghatékonysága (2015/2318(INI)) - CONT bizottság - Előadók: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Jelentés a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendről (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Jelentés egy uniós stratégia szükségességéről a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése érdekében (2016/2061(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Jelentés az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes - Előadó: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról (2016/2064(INI)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Jelentés a partnerek növekvő bevonásáról és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatóságáról (2016/2304(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Jelentés a 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemeiről (2016/2326(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Jelentés az online platformokról és a digitális egységes piacról (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - ITRE bizottság - IMCO bizottság - Előadó: Henna Virkkunen - Előadó: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Jelentés az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Jelentés a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Jelentés a Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékeléséről a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében (2016/2147(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - BUDG bizottság - CONT bizottság - Előadó: Richard Ashworth - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Jelentés az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0212/2017)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat