Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. birželio 12 d. - Strasbūras

11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ITRE, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Mariya Gabriel skyrimas Europos Komisijos nariu (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE, CULT

Nuomonė :

JURI, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/001 ES/Castilla y León kasyba“ (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl bepilietybės Pietų ir Pietryčių Azijoje (2016/2220(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Pranešimas dėl tarpvalstybinio įmonių susijungimo ir skaidymo (2016/2065(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - CULT komitetas - Pranešėjos: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Pranešimas dėl Septintosios mokslinių tyrimų programos išlaidų efektyvumo (2015/2318(INI)) - CONT komitetas - Pranešėjos: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Pranešimas dėl Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkės (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Pranešimas dėl poreikio parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą ir jo išvengti (2016/2061(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių patobulinimų (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes - Pranešėjas: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Pranešimas dėl Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimo (2016/2064(INI)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjas: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Pranešimas dėl didesnio partnerių dalyvavimo ir matomumo užtikrinant Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiksmingumą (2016/2304(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Pranešimas dėl ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindinių elementų (2016/2326(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Pranešimas dėl interneto platformų ir bendrosios skaitmeninės rinkos (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - ITRE komitetas - IMCO komitetas - Pranešėja: Henna Virkkunen - Pranešėjas: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Pranešimas dėl programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo vertinimo atsižvelgiant į jos tarpinį įvertinimą ir pasiūlymą dėl Devintosios bendrosios programos (2016/2147(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 2012/2002, (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 541/2014/ES (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - BUDG komitetas - CONT komitetas - Pranešėjas: Richard Ashworth - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Monica Macovei (A8-0212/2017)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika