Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 12. jūnijs - Strasbūra

11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. pantu 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Marijas Gabrielas izvirzīšana Eiropas Komisijas locekļa amatam (09603/2017 – C8-0166/2017 – 2017/0805(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE, CULT

atzinums:

JURI, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar pieteikumu EGF/2017/001 ES/Castilla y León ieguves rūpniecība (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (2016/2220(INI)) - AFET komiteja - Referents: Amjad Bashir (A8-0182/2017).

- Ziņojums par pārrobežu apvienošanu vai sadalīšanu (2016/2065(INI)) - JURI komiteja - Referents: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) - CULT komiteja - Referentes: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017).

- Ziņojums par Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderību (2015/2318(INI)) - CONT komiteja - Referentes: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017).

- Ziņojums par Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmu (COM(2016)03562017/2003(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Ziņojums par nepieciešamību pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (2016/2061(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Constance Le Grip (A8-0197/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referents: José Manuel Fernandes - Referents: Udo Bullmann (A8-0198/2017).

- Ziņojums par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošanu (2016/2064(INI)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referents: Udo Bullmann (A8-0200/2017).

- Ziņojums par partneru līdzdalības palielināšanu un pārredzamības uzlabošanu Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā (2016/2304(INI)) - REGI komiteja - Referents: Daniel Buda (A8-0201/2017).

- Ziņojums par ES kohēzijas politikas pamatelementiem pēc 2020. gada (2016/2326(INI)) - REGI komiteja - Referente: Kerstin Westphal (A8-0202/2017).

- Ziņojums par tiešsaistes platformām un digitālo vienoto tirgu (COM(2016)02882016/2276(INI)) - ITRE komiteja - IMCO komiteja - Referente: Henna Virkkunen - Referents: Philippe Juvin (A8-0204/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017).

- Ziņojums par pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanas novērtējumu, ņemot vērā tās starpposma novērtējumu un priekšlikumu 9. pamatprogrammai (2016/2147(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2012/2002, (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) - BUDG komiteja - CONT komiteja - Referents: Richard Ashworth - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Monica Macovei (A8-0212/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika