Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 12 ta' Ġunju 2017 - Strasburgu

11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri u servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

F'konformità mal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

F'konformità mal-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-President se jikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas legali tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1288/2013, (UE) Nru 1293/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Nomina tas-Sa Mariya Gabriel bħala Membru tal-Kummissjoni Ewropea (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE, CULT

opinjoni :

JURI, LIBE, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni minn Spanja - EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar l-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja (2016/2220(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Rapport dwar fużjonijiet u xissjonijiet transfruntieri (2016/2065(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-midja awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - Kumitat CULT - Rapporteurs: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Rapport dwar il-kosteffikaċja tas-7 Programm ta' Riċerka (2015/2318(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteurs: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Rapport dwar aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Rapport dwar il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE biex titwaqqaf u tiġi evitata d-differenza bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel (2016/2061(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 2015/1017 fir-rigward tal-estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi kif ukoll l-introduzzjoni ta' titjib tekniku għal dan il-Fond u għaċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - Kumitat BUDG - Kumitat ECON - Rapporteur: José Manuel Fernandes - Rapporteur: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (2016/2064(INI)) - Kumitat BUDG - Kumitat ECON - Rapporteur: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Rapport dwar iż-żieda fl-involviment tas-sħab u l-viżibilità fil-prestazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (2016/2304(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Rapport dwar l-elementi fundamentali għal politika ta' koeżjoni tal-UE wara l-2020 (2016/2326(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Rapport dwar il-pjattaformi online u s-suq uniku diġitali (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - Kumitat ITRE - Kumitat IMCO - Rapporteur: Henna Virkkunen - Rapporteur: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/65/UE dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għar-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Rapport dwar il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 fid-dawl tal-evalwazzjoni interim tiegħu u tal-proposta għad-9 Programm Qafas (2016/2147(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2012/2002, ir-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1308/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - Kumitat BUDG - Kumitat CONT - Rapporteur: Richard Ashworth - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-"Eurodac" għat-tqabbil ta' marki tas-swaba’ għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida għall-idenifikazzjoni ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida li qed jirresjiedu illegalmentu dwar talbiet għat-tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet ta’ infurzar tal-liġi (riformulazzjoni) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0212/2017)

Avviż legali - Politika tal-privatezza