Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 juni 2017 - Straatsburg

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Bijlagen bij VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zal de Voorzitter de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Benoeming van Mariya Gabriel als lid van de Europese Commissie (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE, CULT

advies :

JURI, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje – EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië (2016/2220(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende fusies en splitsingen (2016/2065(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - commissie CULT - Rapporteurs: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Verslag over de kosteneffectiviteit van het zevende onderzoeksprogramma (2015/2318(INI)) - commissie CONT - Rapporteurs: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Verslag over een Europese agenda voor de deeleconomie (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Verslag over de noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (2016/2061(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteur: José Manuel Fernandes - Rapporteur: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (2016/2064(INI)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteur: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Verslag over het vergroten van de betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen (2016/2304(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Verslag over bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020 (2016/2326(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Verslag over onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - commissie ITRE - commissie IMCO - Rapporteur: Henna Virkkunen - Rapporteur: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Verslag over de beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 met het oog op de tussentijdse beoordeling en het voorstel voor het negende kaderprogramma (2016/2147(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - commissie BUDG - commissie CONT - Rapporteur: Richard Ashworth - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] , voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0212/2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid