Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 iunie 2017 - Strasbourg

11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri și servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispozițiile articolului 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele va consulta Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

CULT

aviz :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Nominalizarea dnei Mariya Gabriel în funcția de membru al Comisiei Europene (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

retrimis

fond :

ITRE, CULT

aviz :

JURI, LIBE, IMCO

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2017/001ES/Castilla y León mining (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la apatridie în Asia de Sud și de Sud-Est (2016/2220(INI)) - AFET - Raportor: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Raport referitor la fuziunile și diviziunile transfrontaliere (2016/2065(INI)) - JURI - Raportor: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluția realităților pieței (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - CULT - Raportoare: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Raport referitor la eficiența, din punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de cercetare (2015/2318(INI)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Raport referitor la o agendă europeană pentru economia colaborativă (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - IMCO - Raportor: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Raport referitor la necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul dintre pensiile bărbaților și cele ale femeilor (2016/2061(INI)) - FEMM - Raportoare: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - BUDG - ECON - Raportor: José Manuel Fernandes - Raportor: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (2016/2064(INI)) - BUDG - ECON - Raportor: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Raport referitor la creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene (2016/2304(INI)) - REGI - Raportor: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Raport referitor la elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 (2016/2326(INI)) - REGI - Raportoare: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Raport referitor la platformele online și piața unică digitală (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - ITRE - IMCO - Raportoare: Henna Virkkunen - Raportor: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - ENVI - Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - ENVI - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Raport referitor la evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 în vederea evaluării la jumătatea perioadei a acestuia și la propunerea privind cel de-al 9-lea program-cadru (2016/2147(INI)) - ITRE - Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - BUDG - CONT - Raportor: Richard Ashworth - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] , al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - LIBE - Raportoare: Monica Macovei (A8-0212/2017)

Notă juridică - Politica de confidențialitate