Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 juni 2017 - Strasbourg

11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.


Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 16 i EUF-fördraget, höra Europeiska datatillsynsmannen om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Utnämning av Mariya Gabriel till ledamot av Europeiska kommissionen (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE, CULT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter Spaniens ansökan EGF/001/2017 ES/Castilla y León mining (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om statslöshet i Syd- och Sydostasien (2016/2220(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Rapport om genomförandet av gränsöverskridande fusioner och delningar (2016/2065(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Betänkande om kostnadseffektiviteten för det sjunde ramprogrammet för forskning (2015/2318(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Betänkande om en europeisk agenda för delningsekonomin (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Betänkande om behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (2016/2061(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: José Manuel Fernandes - Föredragande: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Betänkande om genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (2016/2064(INI)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Betänkande om större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat (2016/2304(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Betänkande om byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 (2016/2326(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Betänkande om onlineplattformar och den digitala inre marknaden (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - utskottet ITRE - utskottet IMCO - Föredragande: Henna Virkkunen - Föredragande: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Rapport om bedömningen av genomförandet av Horisont 2020 inför halvtidsutvärderingen och förslaget till det nionde ramprogrammet (2016/2147(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut 541/2014/EU (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - utskottet BUDG - utskottet CONT - Föredragande: Richard Ashworth - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av [förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat] , för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monica Macovei (A8-0212/2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy