Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0384(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0070/2017

Разисквания :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Гласувания :

PV 13/06/2017 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0250

Протокол
Понеделник, 12 юни 2017 г. - Страсбург

15. Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. - Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия ***I (разискване)
CRE

Доклад относно градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. [2016/2326(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Доклад относно увеличаването на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове [2016/2304(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda и Искра Михайлова представиха докладите.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Jan Olbrycht (докладчик по становището на комисията BUDG), Claude Rolin (докладчик по становището на комисията EMPL), Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, и Derek Vaughan, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Андрей Новаков, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile и Liliana Rodrigues.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini и Olga Sehnalová.

Изказаха се: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda и Искра Михайлова.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.10, точка 5.1 и точка 5.6 от протокола от 13.6.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност