Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0384(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0070/2017

Συζήτηση :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2017 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0250

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

15. Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 - Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - Συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 [2016/2326(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων [2016/2304(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Οι Kerstin Westphal, Daniel Buda και Iskra Mihaylova παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Claude Rolin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Derek Vaughan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Νότης Μαριάς, Petras Auštrevičius, Δημήτριος Παπαδημούλης, James Carver, Λάμπρος Φουντούλης, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Μαρία Σπυράκη, Elena Gentile και Liliana Rodrigues.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda και Iskra Mihaylova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10, σημείο 5.1 και σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου