Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0384(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0070/2017

Debatter :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Omröstningar :

PV 13/06/2017 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0250

Protokoll
Måndagen den 12 juni 2017 - Strasbourg

15. Byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 - Större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat - Särskilda åtgärder för att tillhandahålla ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 [2016/2326(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Betänkande om större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat [2016/2304(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda och Iskra Mihaylova redogjorde för betänkandena.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Jan Olbrycht (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Claude Rolin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, och Derek Vaughan för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile och Liliana Rodrigues.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini och Olga Sehnalová.

Talare: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda och Iskra Mihaylova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10, punkt 5.1 och punkt 5.6 i protokollet av den 13.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy