Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 12 юни 2017 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за снемане на имунитет
 6.Състав на делегациите
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***I (разискване)
 14.Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ (разискване)
 15.Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. - Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия ***I (разискване)
 16.Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (разискване)
 17.Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания (кратко представяне)
 18.Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (кратко представяне)
 19.Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (150 kb)  Списък на присъствалите (55 kb)
 
Протокол (78 kb)  Списък на присъствалите (11 kb)
 
Протокол (248 kb)  Списък на присъствалите (68 kb)
Правна информация - Политика за поверителност