Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Αίτηση για την άρση της ασυλίας
 6.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 7.Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 10.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) ***I (συζήτηση)
 14.Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (συζήτηση)
 15.Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 - Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - Συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ***I (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 17.Οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (σύντομη παρουσίαση)
 18.Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (σύντομη παρουσίαση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (151 kb)  Κατάσταση παρόντων (55 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (81 kb)  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (252 kb)  Κατάσταση παρόντων (69 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου