Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 12. júna 2017 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Žiadosť o zbavenie imunity
 6.Zloženie delegácií
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***I (rozprava)
 14.Posúdenie vykonávania programu Horizont 2020 (rozprava)
 15.Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 - Posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov - Osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami ***I (rozprava)
 16.Stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredozemí (rozprava)
 17.Nákladová účinnosť 7. výskumného programu (stručná prezentácia)
 18.Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (stručná prezentácia)
 19.Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (132 kb)  Prezenčná listina (55 kb)
 
Zápisnica (75 kb)  Prezenčná listina (11 kb)
 
Zápisnica (233 kb)  Prezenčná listina (62 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia