Показалец 
Протокол
PDF 248kWORD 78k
Понеделник, 12 юни 2017 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за снемане на имунитет
 6.Състав на делегациите
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***I (разискване)
 14.Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ (разискване)
 15.Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. - Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия ***I (разискване)
 16.Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (разискване)
 17.Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания (кратко представяне)
 18.Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (кратко представяне)
 19.Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2017 - 2018

Заседания от 12 до 15 юни 2017 г.

СТРАСБУРГ

ПРОТОКОЛ

ПОНЕДЕЛНИК, 12 ЮНИ 2017 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят направи изявление относно неотдавнашните терористични атентати, които засегнаха Лондон и Техеран и които доведоха до множество жертви.

Парламентът почете с минута мълчание паметта на жертвите.

Председателят посочи факта, че председателят на „Амнести интернешънъл“ Турция Танер Килич бе задържан на 6 юни 2017 г. от полицията, заедно с 22-ма други адвокати, и от името на Парламента поиска тяхното освобождаване.

Председателят изрази загрижеността на Парламента относно задържането на Алексей Навални, ръководител на руската опозиция, и информира Парламента за факта, че боркинята за правата на жените Лужен ал Хатлул е освободена в Саудитска Арабия.


3. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 31 май 2017 г. и 1 юни 2017 г. бяха одобрени.


4. Състав на Парламента

Компетентните органи на Обединеното кралство съобщиха, че Anneliese Dodds, Vicky Ford, Afzal Khan и Andrew Lewer са избрани за депутати в националния парламент на страната, считано от 9 юни 2017 г.

Парламентът отбелязва, че съгласно член 7, параграф 2 от Акта за избиране на членове на ЕП чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с длъжността на член на ЕП и обявява местата им за свободни, считано от 9 юни 2017 г.


5. Искане за снемане на имунитет

Португалските компетентни органи са представили искане за снемане на имунитета на Ana Gomes във връзка с провеждано разследване в Португалия.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


6. Състав на делегациите

Председателят получи от групите ALDE и ENF следните искания за назначаване:

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Patricia Lalonde

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Thierry Cornillet

Делегация за връзки с Япония: Auke Zijlstra

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия BUDG и комисия CONT, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)). Докладчици: Richard Ashworth и Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)). Докладчик: Monica Macovei (A8-0212/2017)

- комисия ENVI, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)). Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма утре, вторник, 13 юни 2017 г., до полунощ поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда,14 юни 2017 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар (00009/2017/LEX - C8-0184/2017 - 2015/0284(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст) (00012/2017/LEX - C8-0182/2017 - 2016/0345(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст) (00057/2016/LEX - C8-0181/2017 - 2015/0283(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на характеристиките на риболовните кораби (преработен текст) (00011/2017/LEX - C8-0176/2017 - 2016/0145(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар (00059/2016/LEX - C8-0175/2017 - 2013/0306(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (00063/2016/LEX - C8-0164/2017 - 2015/0268(COD)).


9. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000046/2017) зададен от Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini и Jean-François Jalkh, от името на комисията ENVI, към Комисията: Глифозат (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017) зададен от Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica и Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek и Massimiliano Salini, от името на групата PPE, към Комисията: Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017) зададен от Martina Werner, от името на групата S&D, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Обезщетение за неправилно етикетирани продукти, свързани с енергопотреблението (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).


10. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Бяха внесени следните запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността):

- (O-000030/2017), зададен от Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg и Joëlle Bergeron, от името на групата EFDD, към Комисията: Отбелязване през 2017 г. на Международния ден на семейството: насърчаване на ролята на родителите за гарантирането на добро образование за техните деца (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017);

- (O-000035/2017), зададен от Curzio Maltese и Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Обезщетение за неправилно етикетирани продукти, свързани с енергопотреблението (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017).


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз председателят ще се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Номиниране на г-жа Мария Габриел за член на Европейската комисия (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE, CULT

подпомагаща :

JURI, LIBE, IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León — добив на суровини (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (2016/2220(INI)) - AFET - Докладчик: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Доклад относно трансграничните сливания и разделяния (2016/2065(INI)) - JURI - Докладчик: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - CULT - Докладчици: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Доклад относно разходната ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания (2015/2318(INI)) - CONT - Докладчици: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Доклад относно Европейска програма за икономика на споделянето (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - IMCO - Докладчик: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Доклад относно необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (2016/2061(INI)) - FEMM - Докладчик: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - BUDG - ECON - Докладчик: José Manuel Fernandes - Докладчик: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Доклад относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (2016/2064(INI)) - BUDG - ECON - Докладчик: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Доклад относно увеличаването на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (2016/2304(INI)) - REGI - Докладчик: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Доклад относно градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. (2016/2326(INI)) - REGI - Докладчик: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Доклад относно онлайн платформите и цифровия единен пазар (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - ITRE - IMCO - Докладчик: Henna Virkkunen - Докладчик: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - ENVI - Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (EC) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - ENVI - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Доклад относно оценката на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ с оглед на междинната ѝ оценка и предложението за Деветата рамкова програма (2016/2147(INI)) - ITRE - Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - BUDG - CONT - Докладчик: Richard Ashworth - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство, за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането (преработен текст) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - LIBE - Докладчик: Monica Macovei (A8-0212/2017)


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през юни 2017 г. (PE 605.662/PDOJ) беше раздаден. Няма предложени промени.

С това редът на работа е определен.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател


13. Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

Sofia Sakorafa представи доклада.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Carlos Zorrinho, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Soledad Cabezón Ruiz и Francesc Gambús (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Carlos Moedas и Sofia Sakorafa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 13.6.2017 г г.


14. Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ (разискване)

Доклад относно оценката на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ с оглед на междинната ѝ оценка и предложението за Деветата рамкова програма [2016/2147(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Soledad Cabezón Ruiz представи доклада.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията BUDG), Matthijs van Miltenburg (докладчик по становището на комисията REGI), Barbara Kudrycka, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Gunnar Hökmark, Krystyna Łybacka и Henna Virkkunen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Clare Moody.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică и Krzysztof Hetman.

Изказаха се: Carlos Moedas и Soledad Cabezón Ruiz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 13.6.2017 г г.


15. Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. - Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия ***I (разискване)

Доклад относно градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. [2016/2326(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Доклад относно увеличаването на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове [2016/2304(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda и Искра Михайлова представиха докладите.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Jan Olbrycht (докладчик по становището на комисията BUDG), Claude Rolin (докладчик по становището на комисията EMPL), Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, и Derek Vaughan, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Андрей Новаков, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile и Liliana Rodrigues.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini и Olga Sehnalová.

Изказаха се: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda и Искра Михайлова.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.10, точка 5.1 и точка 5.6 от протокола от 13.6.2017 г г.


16. Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (разискване)

Доклад относно състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието [2016/2079(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marco Affronte (A8-0179/2017)

Marco Affronte представи доклада.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: João Pimenta Lopes (докладчик по становището на комисията EMPL), Verónica Lope Fontagné, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Isabelle Thomas и Sofia Ribeiro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Georgios Epitideios и Nicola Caputo.

Изказа се Carlos Moedas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Marco Affronte.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 13.6.2017 г г.


17. Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания (кратко представяне)

Доклад относно разходната ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания [2015/2318(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Martina Dlabajová и Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

Martina Dlabajová и Inés Ayala Sender направиха представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Андрей Новаков, Stanislav Polčák и Notis Marias.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 13.6.2014 г г.


18. Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (кратко представяне)

Доклад относно необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените [2016/2061(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (заместник-докладчик) направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Notis Marias, Branislav Škripek, Arne Gericke, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas и Maria Lidia Senra Rodríguez.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 14.6.2017 г г.


19. Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (кратко представяне)

Доклад относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия [2016/2220(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

Amjad Bashir направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Herbert Dorfmann, Notis Marias, Arne Gericke и Georgios Epitideios.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 13.6.2017 г г.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Tomáš Zdechovský, Andor Deli, Francesc Gambús, László Tőkés, Pál Csáky, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jonás Fernández, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marek Jurek, Urszula Krupa, Yana Toom, Jan Huitema, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Gerard Batten, Petr Mach, Ignazio Corrao и Gilles Lebreton.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 605.662/OJMA).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.40 ч.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Майдел, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Правна информация - Политика за поверителност