Seznam 
Zápis
PDF 230kWORD 75k
Pondělí, 12. června 2017 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Žádost o zbavení imunity
 6.Členství v delegacích
 7.Jednání před prvním čtením v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 10.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 11.Předložení dokumentů
 12.Plán práce
 13.Účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***I (rozprava)
 14.Posouzení provádění programu Horizont 2020 (rozprava)
 15.Stavební kameny politiky soudržnosti EU po roce 2020 – Větší zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů – Zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami ***I (rozprava)
 16.Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří (rozprava)
 17.Efektivnost nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace (krátké přednesení)
 18.Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (krátké přednesení)
 19.Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii (krátké přednesení)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení v souvislosti s nedávnými teroristickými útoky, které byly spáchány v Londýně a Teheránu a které se vyžádaly četné oběti.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí.

Předseda zmínil skutečnost, že vedoucí turecké pobočky organizace Amnesty International Taner Kiliç byl spolu s dalšími 22 právníky dne 6. června 2017 zadržen policií a vyzval jménem Parlamentu k jeho propuštění.

Předseda vyjádřil znepokojení Parlamentu v souvislosti se zatčením vůdce ruské opozice Alexeje Navalného a informoval Parlament o skutečnosti, že obránkyně práv žen Ludžajn al-Hadlúlová byla v Saudské Arábii propuštěna na svobodu.


3. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 31. května a 1. června 2017, byly schváleny.


4. Složení Parlamentu

Příslušné orgány Spojeného království oznámily, že Anneliese Dodds, Vicky Ford, Afzal Khan a Andrew Lewer byli zvoleni poslanci vnitrostátního parlamentu s platností od 9. června 2017.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlament a oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 9. června 2017.


5. Žádost o zbavení imunity

Příslušné portugalské orgány předaly v rámci vyšetřování probíhajícího v Portugalsku žádost, aby byla Ana Gomes zbavena imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


6. Členství v delegacích

Předseda obdržel od skupin ALDE a ENF následující žádosti o jmenování:

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Patricia Lalonde

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Thierry Cornillet

delegace pro vztahy s Japonskem: Auke Zijlstra.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


7. Jednání před prvním čtením v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor BUDG a výbor CONT na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2012/2002, (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014, (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 541/2014/EU (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)). Zpravodajové: Richard Ashworth a Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)). Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0212/2017)

- výbor ENVI na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)). Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci zítřejšího dne, úterý 13. června 2017, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 14. června 2017 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (00009/2017/LEX - C8-0184/2017 - 2015/0284(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (00012/2017/LEX - C8-0182/2017 - 2016/0345(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění) (00057/2016/LEX - C8-0181/2017 - 2015/0283(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení parametrů rybářských plavidel (přepracované znění) (00011/2017/LEX - C8-0176/2017 - 2016/0145(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu (00059/2016/LEX - C8-0175/2017 - 2013/0306(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (00063/2016/LEX - C8-0164/2017 - 2015/0268(COD)).


9. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000046/2017), kterou pokládají Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh za výbor ENVI Komisi: Glyfosát (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017), kterou pokládají Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica a Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek a Massimiliano Salini za skupinu PPE Komisi: Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017), kterou pokládají Martina Werner za skupinu S&D, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL Komisi: Odškodnění za nesprávné označení výrobků spojených se spotřebou energie (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).


10. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byly předloženy tyto závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

- (O-000030/2017), kterou pokládají Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg a Joëlle Bergeron za skupinu EFDD Komisi: Oslava Mezinárodního dne rodiny v roce 2017: podpora úlohy rodičů při zajišťování kvalitního vzdělávání dětí (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017);

- (O-000035/2017), kterou pokládají Curzio Maltese a Martina Michels za skupinu GUE/NGL Komisi: Platformy pro sdílení videa a redakční odpovědnost (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017).


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

Předseda bude v souladu s článkem 16 Smlouvy o fungování Evropské unie návrh konzultovat s evropským inspektorem ochrany údajů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Jmenování paní Mariyi Gabrielové členkou Evropské komise (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE, CULT

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžba (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

2) parlamentními výbory

- Zpráva o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii (2016/2220(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Zpráva o provádění přeshraničních fúzí a rozdělení (2016/2065(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - výbor CULT - Zpravodajky: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Zpráva k efektivnosti nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace (2015/2318(INI)) - výbor CONT - Zpravodajky: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Zpráva o evropském programu pro ekonomiku sdílení (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Zpráva o potřebě vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (2016/2061(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - výbor BUDG - výbor ECON - Zpravodajové: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Zpráva o provádění Evropského fondu pro strategické investice (2016/2064(INI)) - výbor BUDG - výbor ECON - Zpravodaj: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Zpráva o větším zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů (2016/2304(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Zpráva o stavebních kamenech politiky soudržnosti EU po roce 2020 (2016/2326(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Zpráva o on-line platformách a jednotném digitálním trhu (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - výbor ITRE - výbor IMCO - Zpravodajové: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Zpráva o posouzení provádění programu Horizont 2020 s ohledem na jeho průběžné hodnocení a návrh devátého rámcového programu (2016/2147(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2012/2002, (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014, (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 541/2014/EU (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - výbor BUDG - výbor CONT – Zpravodajové: Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0212/2017)


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního červnového plenárního zasedání (PE 605.662/PDOJ). Nebyla navržena žádná změna.

Plán práce byl tímto schválen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda


13. Účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

Sofia Sakorafa uvedla zprávu.

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Carlos Zorrinho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Soledad Cabezón Ruiz a Francesc Gambús (zpravodaj výboru ENVI).

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Carlos Moedas a Sofia Sakorafa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 13.6.2017.


14. Posouzení provádění programu Horizont 2020 (rozprava)

Zpráva o posouzení provádění programu Horizont 2020 s ohledem na jeho průběžné hodnocení a návrh devátého rámcového programu [2016/2147(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Soledad Cabezón Ruiz uvedla zprávu.

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Vystoupili: Nils Torvalds (zpravodaj výboru BUDG), Matthijs van Miltenburg (zpravodaj výboru REGI), Barbara Kudrycka za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Gunnar Hökmark, Krystyna Łybacka a Henna Virkkunen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupila Clare Moody.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică a Krzysztof Hetman.

Vystoupili: Carlos Moedas a Soledad Cabezón Ruiz.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.9 zápisu ze dne 13.6.2017.


15. Stavební kameny politiky soudržnosti EU po roce 2020 – Větší zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů – Zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami ***I (rozprava)

Zpráva o stavebních kamenech politiky soudržnosti EU po roce 2020 [2016/2326(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Zpráva o větším zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů [2016/2304(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda a Iskra Mihaylova uvedli zprávy.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Jan Olbrycht (zpravodaj výboru BUDG), Claude Rolin (zpravodaj výboru EMPL), Krzysztof Hetman za skupinu PPE, a Derek Vaughan za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Ruža Tomašić za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile a Liliana Rodrigues.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini a Olga Sehnalová.

Vystoupili: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda a Iskra Mihaylova.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.10, bod 5.1 a bod 5.6 zápisu ze dne 13.6.2017.


16. Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří (rozprava)

Zpráva o stavu rybích populací a sociálně-ekonomické situaci v odvětví rybolovu ve Středomoří [2016/2079(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Marco Affronte (A8-0179/2017)

Marco Affronte uvedl zprávu.

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Vystoupili: João Pimenta Lopes (zpravodaj výboru EMPL), Verónica Lope Fontagné za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFDD, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Isabelle Thomas a Sofia Ribeiro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Georgios Epitideios a Nicola Caputo.

Vystoupil Carlos Moedas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupil Marco Affronte.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 13.6.2017.


17. Efektivnost nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace (krátké přednesení)

Zpráva k efektivnosti nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace [2015/2318(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajky: Martina Dlabajová a Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

Martina Dlabajová a Inés Ayala Sender uvedly zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Andrey Novakov, Stanislav Polčák a Notis Marias.

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 13.6.2014.


18. Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (krátké přednesení)

Zpráva o potřebě vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu [2016/2061(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (zastupující zpravodajku) uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Notis Marias, Branislav Škripek, Arne Gericke, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas a Maria Lidia Senra Rodríguez.

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 14.6.2017.


19. Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii (krátké přednesení)

Zpráva o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii [2016/2220(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

Amjad Bashir uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Herbert Dorfmann, Notis Marias, Arne Gericke a Georgios Epitideios.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 13.6.2017.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Tomáš Zdechovský, Andor Deli, Francesc Gambús, László Tőkés, Pál Csáky, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jonás Fernández, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marek Jurek, Urszula Krupa, Yana Toom, Jan Huitema, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Gerard Batten, Petr Mach, Ignazio Corrao a Gilles Lebreton.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 605.662/OJMA).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:40.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Právní upozornění - Ochrana soukromí