Indeks 
Protokol
PDF 231kWORD 74k
Mandag den 12. juni 2017 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Anmodning om ophævelse af immunitet
 6.Delegationernes sammensætning
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***I (forhandling)
 14.Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 (forhandling)
 15.Byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 - Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde - Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer ***I (forhandling)
 16.Status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet (forhandling)
 17.Omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning (kortfattet forelæggelse)
 18.Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (kortfattet forelæggelse)
 19.Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (kortfattet forelæggelse)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


EUROPA-PARLAMENTET

SESSIONEN 2017 - 2018

Mødeperioden fra den 12. til 15. juni 2017

STRASBOURG

PROTOKOL

MANDAG DEN 12. JUNI 2017

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring om de seneste terrorangreb, som havde ramt London og Teheran, og som havde krævet mange ofre.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.

Formanden nævnte, at Taner Kiliç, formand for Amnesty International i Tyrkiet, var blevet anholdt den 6. juni 2017 af politiet samtidig med 22 andre advokater, og krævede på Parlamentets vegne, at de blev løsladt.

Formanden udtrykte Parlamentets bekymring som følge af anholdelsen af Alexeï Navalny, leder af den russiske opposition, og informerede Parlamentet om, at kvinderettighedsforkæmperen Loujain al Hathloul var blevet løsladt i Saudi-Arabien.


3. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 31. maj 2017 og 1. juni 2017 godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder havde meddelt, at Anneliese Dodds, Vicky Ford, Afzal Khan og Andrew Lewer var blevet valgt til medlemmer af det nationale parlament med virkning fra den 9. juni 2017.

Parlamentet konstaterede, jf. artikel 7, stk. 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, at dette hverv var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at deres mandater var ledige med virkning fra den 9. juni 2017.


5. Anmodning om ophævelse af immunitet

De portugisiske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Ana Gomes' immunitet i forbindelse med en verserende undersøgelsesprocedure i Portugal.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


6. Delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ALDE-Gruppen og ENF-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Patricia Lalonde

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Thierry Cornillet

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Auke Zijlstra

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- BUDG og CONT, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)). Ordførere: Richard Ashworth og Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne] , identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)). Ordfører: Monica Macovei (A8-0212/2017)

- ENVI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)). ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden kl. 24.00 i morgen, tirsdag den 13. juni 2017, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 14. juni 2017 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester i det indre marked (00009/2017/LEX - C8-0184/2017 - 2015/0284(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-varemærker (kodifikation) (00012/2017/LEX - C8-0182/2017 - 2016/0345(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation) (00057/2016/LEX - C8-0181/2017 - 2015/0283(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition af fiskerfartøjers karakteristika (omarbejdning) (00011/2017/LEX - C8-0176/2017 - 2016/0145(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger (00059/2016/LEX - C8-0175/2017 - 2013/0306(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (00063/2016/LEX - C8-0164/2017 - 2015/0268(COD)).


9. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000046/2017) af Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Kommissionen: Glyphosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017) af Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica og Kathleen Van Brempt, for S&D-Gruppen, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek og Massimiliano Salini, for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017) af Martina Werner, for S&D-Gruppen, Dario Tamburrano, for EFDD-Gruppen, Michèle Rivasi, for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis, for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Kompensation for energirelaterede produkter, der er mærket forkert (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).


10. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)

Følgende større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling var blevet indgivet (forretningsordenens artikel 130b):

- (O-000030/2017) af Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg og Joëlle Bergeron, for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: 2017 Afholdelse af den internationale familiedag: fremme af forældres rolle med hensyn til at sikre uddannelser af god kvalitet til deres børn. (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017);

- (O-000035/2017) af Curzio Maltese og Martina Michels, for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Videodelingsplatforme og redaktionelt ansvar (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017).


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

Formanden ville i overensstemmelse med artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde høre Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Formanden ville i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Udnævnelse af Mariya Gabriel til medlem af Europa-Kommissionen (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE, CULT

rådg.udv. :

JURI, LIBE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Spanien – EGF/2017/001 ES/Castilla y León - minedrift (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

2) fra udvalgene:

- Betænkning om statsløshed i Syd- og Sydøstasien (2016/2220(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Betænkning om gennemførelsen af grænseoverskridende fusioner og spaltninger (2016/2065(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - CULT - Ordførere: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Betænkning om omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning (2015/2318(INI)) - CONT udvalg - Ordførere: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Betænkning om en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - IMCO - Ordfører: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Betænkning om behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (2016/2061(INI)) - FEMM - Ordfører: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) 2015/1017 for så vidt angår forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og indførelse af tekniske forbedringer i fonden og i Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - BUDG udvalg - ECON - Ordfører: José Manuel Fernandes - Ordfører: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (2016/2064(INI)) - BUDG - ECON - Ordfører: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Betænkning om større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde (2016/2304(INI)) - REGI - Ordfører: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Betænkning om byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 (2016/2326(INI)) - REGI - Ordfører: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Betænkning om onlineplatforme og det digitale indre marked (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - ITRE - IMCO - Ordfører: Henna Virkkunen - Ordfører: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - ENVI - Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - ENVI - Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Betænkning om vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 med henblik på midtvejsevalueringen og forslaget til det 9. rammeprogram (2016/2147(INI)) - ITRE - Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - BUDG - CONT - Ordfører: Richard Ashworth - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne] , identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - LIBE - Ordfører: Monica Macovei (A8-0212/2017)


12. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i juni 2017 (PE 605.662/PDOJ) var omdelt. Der var ikke foreslået ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand


13. Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes af flere medlemsstater [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

Sofia Sakorafa forelagde betænkningen.

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Carlos Zorrinho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Soledad Cabezón Ruiz og Francesc Gambús (ordfører for udtalelse fra ENVI).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Eleftherios Synadinos.

Talere: Carlos Moedas og Sofia Sakorafa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 13.6.2017.


14. Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 (forhandling)

Betænkning om vurderingen af gennemførelsen af Horisont 2020 med henblik på midtvejsevalueringen og forslaget til det 9. rammeprogram [2016/2147(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Soledad Cabezón Ruiz forelagde betænkningen.

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: Nils Torvalds (ordfører for udtalelse fra BUDG), Matthijs van Miltenburg (ordfører for udtalelse fra REGI), Barbara Kudrycka for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Gunnar Hökmark, Krystyna Łybacka og Henna Virkkunen.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Indlæg af Clare Moody.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică og Krzysztof Hetman.

Talere: Carlos Moedas og Soledad Cabezón Ruiz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 13.6.2017.


15. Byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 - Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde - Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer ***I (forhandling)

Betænkning om byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 [2016/2326(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Betænkning om større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde [2016/2304(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda og Iskra Mihaylova forelagde betænkningerne.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Jan Olbrycht (ordfører for udtalelse fra BUDG), Claude Rolin (ordfører for udtalelse fra EMPL), Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen, og Derek Vaughan for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile og Liliana Rodrigues.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini og Olga Sehnalová.

Talere: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda og Iskra Mihaylova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.10, punkt 5.1 og punkt 5.6 i protokollen af 13.6.2017.


16. Status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet (forhandling)

Betænkning om status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet [2016/2079(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Marco Affronte (A8-0179/2017)

Marco Affronte forelagde betænkningen.

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: João Pimenta Lopes (ordfører for udtalelse fra EMPL), Verónica Lope Fontagné for PPE-Gruppen, Renata Briano for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Isabelle Thomas og Sofia Ribeiro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Georgios Epitideios og Nicola Caputo.

Indlæg af Carlos Moedas.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Indlæg af Marco Affronte.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 13.6.2017.


17. Omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning [2015/2318(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Martina Dlabajová og Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

Martina Dlabajová og Inés Ayala Sender foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Andrey Novakov, Stanislav Polčák og Notis Marias.

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 13.6.2014.


18. Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel [2016/2061(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (stedfortrædende ordfører) foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Notis Marias, Branislav Škripek, Arne Gericke, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas og Maria Lidia Senra Rodríguez.

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 14.6.2017.


19. Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om statsløshed i Syd- og Sydøstasien [2016/2220(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

Amjad Bashir foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Herbert Dorfmann, Notis Marias, Arne Gericke og Georgios Epitideios.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 13.6.2017.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Tomáš Zdechovský, Andor Deli, Francesc Gambús, László Tőkés, Pál Csáky, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jonás Fernández, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marek Jurek, Urszula Krupa, Yana Toom, Jan Huitema, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Gerard Batten, Petr Mach, Ignazio Corrao og Gilles Lebreton.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 605.662/OJMA).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.40.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik