Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 225kWORD 74k
Maanantai 12. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Valtuuskuntien kokoonpano
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) ***I (keskustelu)
 14.Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arviointi (keskustelu)
 15.EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen - Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa - Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille ***I (keskustelu)
 16.Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä (keskustelu)
 17.Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus (lyhyt esittely)
 18.Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (lyhyt esittely)
 19.Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (lyhyt esittely)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman Lontoossa ja Teheranissa hiljattain tapahtuneista terrori-iskuista, jotka vaativat lukuisia uhreja.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi.

Puhemies nosti esiin, että poliisi pidätti 6. kesäkuuta 2017 Amnesty Internationalin Turkin-osaston puheenjohtajan Taner Kiliçin ja 22 muuta juristia, ja vaati parlamentin nimissä näiden vapauttamista.

Puhemies ilmaisi parlamentin olevan huolissaan venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin pidättämisestä. Hän myös tiedotti parlamentille, että Saudi-Arabia on vapauttanut naisasia-aktivistin Loujain al-Hathloulin.


3. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

31. toukokuuta 2017 ja 1. kesäkuuta 2017 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


4. Parlamentin kokoonpano

Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Anneliese Dodds, Vicky Ford, Afzal Khan ja Andrew Lewer on valittu maan parlamenttiin 9. kesäkuuta 2017 alkaen.

Parlamentti totesi, että Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, ja totesi kyseisten edustajantoimien vapautuneen 9. kesäkuuta 2017 lähtien.


5. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Portugalin toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Ana Gomesin koskemattomuuden pidättämiseksi Portugalissa käsiteltävänä olevaan tutkintamenettelyyn liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


6. Valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ALDE- ja ENF-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Patricia Lalonde

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Thierry Cornillet

suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta: Auke Zijlstra

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti useamman valiokunnan tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- BUDG-valiokunnan ja CONT-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)). Esittelijät: Richard Ashworth ja Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- LIBE-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)). Esittelijä: Monica Macovei (A8-0212/2017)

- ENVI-valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU muuttamisesta (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)). Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat esittää huomenna tiistaina 13. kesäkuuta 2017 ennen puoltayötä kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 14. kesäkuuta 2017 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus verkkosisältöpalvelujen rajatylittävästä siirrettävyydestä sisämarkkinoilla (00009/2017/LEX - C8-0184/2017 - 2015/0284(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tavaramerkistä (kodifikaatio) (00012/2017/LEX - C8-0182/2017 - 2016/0345(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio) (00057/2016/LEX - C8-0181/2017 - 2015/0283(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti) (00011/2017/LEX - C8-0176/2017 - 2016/0145(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rahamarkkinarahastoista (00059/2016/LEX - C8-0175/2017 - 2013/0306(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (00063/2016/LEX - C8-0164/2017 - 2015/0268(COD)).


9. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000046/2017) Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Glyfosaatti (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

- (O-000047/2017) Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ja Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ja Massimiliano Salini PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

- (O-000049/2017) Martina Werner S&D-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).


10. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

- (O-000030/2017) Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg ja Joëlle Bergeron EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Kansainvälisen perhepäivän viettäminen vuonna 2017: vanhempien roolin edistäminen lasten laadukkaan koulutuksen takaamisessa (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

- (O-000035/2017) Curzio Maltese ja Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Videonjakoalustat ja toimituksellinen vastuu (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017).


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutettua tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Mariya Gabrielin nimittäminen Euroopan komission jäseneksi (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE, CULT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta –EGF/2017/001 ES/Castilla y León kaivosteollisuus (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö valtiottomuudesta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (2016/2220(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Mietintö rajatylittävistä sulautumisista ja jakautumisista (2016/2065(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - CULT-valiokunta - Esittelijät: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Mietintö tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuudesta (2015/2318(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijät: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Mietintö yhteistyötaloutta koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Mietintö tarpeesta unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (2016/2061(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes - Esittelijä: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanosta (2016/2064(INI)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijä: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Mietintö kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämisestä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa (2016/2304(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Mietintö EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen (2016/2326(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Mietintö verkkoalustoista ja digitaalisista sisämarkkinoista (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - ITRE-valiokunta - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Henna Virkkunen - Esittelijä: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Mietinö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU muuttamisesta (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Mietintö Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella (2016/2147(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - BUDG-valiokunta - CONT-valiokunta - Esittelijä: Richard Ashworth - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monica Macovei (A8-0212/2017).


12. Käsittelyjärjestys

Kesäkuun 2017 istuntojaksojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 605.662/PDOJ) on jaettu. Siihen ei ole ehdotettu muutoksia.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI


13. Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

Sofia Sakorafa esitteli mietinnön.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Soledad Cabezón Ruiz ja Francesc Gambús (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Carlos Moedas ja Sofia Sakorafa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 5.5.


14. Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arviointi (keskustelu)

Mietintö Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella [2016/2147(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Soledad Cabezón Ruiz esitteli mietinnön.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nils Torvalds (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Matthijs van Miltenburg (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Kudrycka PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Gunnar Hökmark, Krystyna Łybacka ja Henna Virkkunen.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Clare Moody käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică ja Krzysztof Hetman.

Puheenvuorot: Carlos Moedas ja Soledad Cabezón Ruiz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 5.9.


15. EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen - Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa - Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille ***I (keskustelu)

Mietintö EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen [2016/2326(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Mietintö kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämisestä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa [2016/2304(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta erityistoimenpiteiden osalta, jotka koskevat lisätuen antamista luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda ja Iskra Mihaylova esittelivät mietinnöt.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Claude Rolin (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta ja Derek Vaughan S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile ja Liliana Rodrigues.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini ja Olga Sehnalová.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda ja Iskra Mihaylova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 5.10, kohta 5.1 ja istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 5.6.


16. Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä (keskustelu)

Mietintö kalakantojen tilasta ja kalastusalan sosioekonomisesta tilanteesta Välimerellä [2016/2079(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Marco Affronte (A8-0179/2017)

Marco Affronte esitteli mietinnön.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: João Pimenta Lopes (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Verónica Lope Fontagné PPE-ryhmän puolesta, Renata Briano S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Isabelle Thomas ja Sofia Ribeiro.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Nicola Caputo.

Carlos Moedas käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Marco Affronte käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 5.11.


17. Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus (lyhyt esittely)

Mietintö tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuudesta [2015/2318(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Martina Dlabajová ja Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

Martina Dlabajová ja Inés Ayala Sender esittelivät asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Andrey Novakov, Stanislav Polčák ja Notis Marias.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2014, kohta 4.2.


18. Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (lyhyt esittely)

Mietintö tarpeesta unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi [2016/2061(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (esittelijän sijainen) esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Notis Marias, Branislav Škripek, Arne Gericke, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas ja Maria Lidia Senra Rodríguez.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2017, kohta 8.6.


19. Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (lyhyt esittely)

Mietintö valtiottomuudesta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa [2016/2220(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

Amjad Bashir esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Herbert Dorfmann, Notis Marias, Arne Gericke ja Georgios Epitideios.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 4.3.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Tomáš Zdechovský, Andor Deli, Francesc Gambús, László Tőkés, Pál Csáky, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jonás Fernández, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marek Jurek, Urszula Krupa, Yana Toom, Jan Huitema, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Gerard Batten, Petr Mach, Ignazio Corrao ja Gilles Lebreton.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 605.662/OJMA).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.40.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Estyneet:

Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö