Index 
Jegyzőkönyv
PDF 233kWORD 74k
2017. június 12., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 6.A küldöttségek tagjai
 7.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 10.Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Ügyrend
 13.Az Unió részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban ***I (vita)
 14.A Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékelése (vita)
 15.A 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemei – A partnerek növekvő bevonása és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatósága – A természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések ***I (vita)
 16.A halállományok állapota és a halászati ágazat társadalmi-gazdasági helyzete a Földközi-tenger térségében (vita)
 17.A hetedik kutatási program költséghatékonysága (rövid ismertetés)
 18.Uniós stratégia szükségessége a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése érdekében (rövid ismertetés)
 19.Hontalanság Dél- és Délkelet-Ázsiában (rövid ismertetés)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2017–2018

2017. június 12–15-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

2017. JÚNIUS12., HÉTFŐ

ELNÖKÖL: Antonio TAJANI

elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz a Londont és Teheránt a közelmúltban sújtó terrorista támadásokról, amelyek sok áldozatot követeltek.

A Parlament egyperces csenddel adózik az áldozatok emlékének.

Az elnök szóvá teszi, hogy Taner Kiliçet, a Törökországi Amnesty International elnökét 2017. június 6-án a rendőrség 22 másik ügyvéddel együtt letartóztatta, és a Parlament nevében kéri szabadon bocsátásukat.

Az elnök a Parlament aggodalmának ad hangot, amiért Alekszej Navalnijt, az orosz ellenzék vezérét letartóztatták, és tájékoztatja a Parlamentet, hogy Szaúd-Arábiában szabadon engedték Ludzsaín al-Hadlúl nőjogi aktivistát.


3. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2017. május 31-i és a 2017. június 1-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Az Egyesült Királyság illetékes hatóságai tájékoztatták a Parlamentet, hogy Anneliese Doddsot, Vicky Fordot, Afzal Khant és Andrew Lewert 2017. június 9-i hatállyal a nemzeti parlament képviselőjévé választották.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, és megállapítja, hogy képviselői helyük 2017. június 9-i hatállyal megüresedik.


5. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes portugál hatóságok kérelmezték Ana Gomes mentelmi jogának felfüggesztését egy Portugáliában folyamatban lévő vizsgálati eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


6. A küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az ALDE és az ENF képviselőcsoport:

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Patricia Lalonde

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Thierry Cornillet

A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Auke Zijlstra

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


7. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- BUDG bizottság és CONT bizottság, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)). Előadók: Richard Ashworth és Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- LIBE bizottság, az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)). Előadó: Monica Macovei (A8-0212/2017)

- ENVI bizottság, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)). Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, 2017. június 13. éjfél előtt írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


8. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2017. június 14-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról (00009/2017/LEX - C8-0184/2017 - 2015/0284(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai uniós védjegyről (kodifikált szöveg) (00012/2017/LEX - C8-0182/2017 - 2016/0345(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a társasági jog egyes vonatkozásairól (kodifikált szöveg) (00057/2016/LEX - C8-0181/2017 - 2015/0283(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról (átdolgozás) (00011/2017/LEX - C8-0176/2017 - 2016/0145(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a pénzpiaci alapokról (00059/2016/LEX - C8-0175/2017 - 2013/0306(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00063/2016/LEX - C8-0164/2017 - 2015/0268(COD)).


9. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000046/2017) felteszi: Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini és Jean-François Jalkh, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: glifozát (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017) felteszi: Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica és Kathleen Van Brempt, az S&D képviselőcsoport nevében, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek és Massimiliano Salini, a PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása Európában a növekedés, a foglalkoztatás és az innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017) felteszi: Martina Werner, az S&D képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, az EFDD képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Kompenzáció a hibásan címkézett, energiafogyasztást befolyásoló termékek esetében (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).


10. Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke) (benyújtás)

A képviselők az alábbi írásbeli választ igénylő, vitával kísért nagyobb interpellációkat nyújtották be (az eljárási szabályzat 130b. cikke):

- (O-000030/2017) felteszi: Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg és Joëlle Bergeron, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A család nemzetközi napjának megtartása 2017-ben: a szülők szerepének előmozdítása gyermekeik minőségi oktatásának biztosításában (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017);

- (O-000035/2017) felteszi: Curzio Maltese és Martina Michels, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A videómegosztó platformok és a szerkesztői felelősség (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017).


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról az európai adatvédelmi biztossal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

ITRE, LIBE

- Javaslat az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Mariya Gabriel kinevezése az Európai Bizottság biztosává (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

utalva

illetékes:

ITRE, CULT

vélemény:

JURI, LIBE, IMCO

- Javaslat Spanyolország „EGF/2017/001ES/Castilla y León mining” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

EMPL, REGI

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a hontalanságról Dél- és Délkelet-Ázsiában (2016/2220(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Jelentés a határokon átnyúló egyesülések és szétválások végrehajtásáról (2016/2065(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Jelentés a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - CULT bizottság - Előadók: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Jelentés a hetedik kutatási program költséghatékonysága (2015/2318(INI)) - CONT bizottság - Előadók: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Jelentés a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendről (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Jelentés egy uniós stratégia szükségességéről a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése érdekében (2016/2061(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Jelentés az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes - Előadó: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról (2016/2064(INI)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Jelentés a partnerek növekvő bevonásáról és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatóságáról (2016/2304(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Jelentés a 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemeiről (2016/2326(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Jelentés az online platformokról és a digitális egységes piacról (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - ITRE bizottság - IMCO bizottság - Előadó: Henna Virkkunen - Előadó: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Jelentés az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Jelentés a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Jelentés a Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékeléséről a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében (2016/2147(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - BUDG bizottság - CONT bizottság - Előadó: Richard Ashworth - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Jelentés az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0212/2017)


12. Ügyrend

A 2017. júniusi ülés végleges napirendtervezetét (PE 605.662/PDOJ) kiosztották. Módosítási javaslat nem érkezett.

Az ügyrendet megállapítják.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök


13. Az Unió részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban ***I (vita)

Jelentés az Uniónak a több európai uniós tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

Sofia Sakorafa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Soledad Cabezón Ruiz és Francesc Gambús (az ENVI bizottság véleményének előadója).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Carlos Moedas és Sofia Sakorafa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.13-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .


14. A Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékelése (vita)

Jelentés a Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékeléséről a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében [2016/2147(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Soledad Cabezón Ruiz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Nils Torvalds (a BUDG bizottság véleményének előadója), Matthijs van Miltenburg (a REGI bizottság véleményének előadója), Barbara Kudrycka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Florent Marcellesi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Gunnar Hökmark, Krystyna Łybacka és Henna Virkkunen.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Clare Moody.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică és Krzysztof Hetman.

Felszólal: Carlos Moedas és Soledad Cabezón Ruiz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.13-i jegyzőkönyv, 5.9. pont .


15. A 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemei – A partnerek növekvő bevonása és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatósága – A természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések ***I (vita)

Jelentés a 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemeiről [2016/2326(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Jelentés a partnerek növekvő bevonásáról és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatóságáról [2016/2304(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda és Iskra Mihaylova előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jan Olbrycht (a BUDG bizottság véleményének előadója), Claude Rolin (az EMPL bizottság véleményének előadója), Krzysztof Hetman, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Derek Vaughan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile és Liliana Rodrigues.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini és Olga Sehnalová.

Felszólal: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda és Iskra Mihaylova.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 5.10. pont , 5.1. pont és 2017.6.13-i jegyzőkönyv, 5.6. pont .


16. A halállományok állapota és a halászati ágazat társadalmi-gazdasági helyzete a Földközi-tenger térségében (vita)

Jelentés a Földközi-tenger térségében található halállományok állapotáról és a térség halászati ágazatának társadalmi-gazdasági helyzetéről [2016/2079(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Marco Affronte (A8-0179/2017)

Marco Affronte előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Felszólal: João Pimenta Lopes (az EMPL bizottság véleményének előadója), Verónica Lope Fontagné, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Renata Briano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Isabelle Thomas és Sofia Ribeiro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Georgios Epitideios és Nicola Caputo.

Felszólal: Carlos Moedas.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Marco Affronte.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.13-i jegyzőkönyv, 5.11. pont .


17. A hetedik kutatási program költséghatékonysága (rövid ismertetés)

Jelentés a hetedik kutatási program költséghatékonyságáról [2015/2318(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Martina Dlabajová és Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

Martina Dlabajová és Inés Ayala Sender rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Andrey Novakov, Stanislav Polčák és Notis Marias.

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.6.13-i jegyzőkönyv, 4.2. pont .


18. Uniós stratégia szükségessége a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése érdekében (rövid ismertetés)

Jelentés egy uniós stratégia szükségességéről a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése érdekében [2016/2061(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (helyettes előadó) rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Notis Marias, Branislav Škripek, Arne Gericke, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas és Maria Lidia Senra Rodríguez.

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.6.14-i jegyzőkönyv, 8.6. pont .


19. Hontalanság Dél- és Délkelet-Ázsiában (rövid ismertetés)

Jelentés a hontalanságról Dél- és Délkelet-Ázsiában [2016/2220(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

Amjad Bashir rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Sógor Csaba, Herbert Dorfmann, Notis Marias, Arne Gericke és Georgios Epitideios.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.6.13-i jegyzőkönyv, 4.3. pont .


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Tomáš Zdechovský, Deli Andor, Francesc Gambús, Tőkés László, Csáky Pál, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jonás Fernández, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marek Jurek, Urszula Krupa, Yana Toom, Jan Huitema, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Gerard Batten, Petr Mach, Ignazio Corrao és Gilles Lebreton.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 605.662/OJMA).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat