Indekss 
Protokols
PDF 228kWORD 74k
Pirmdiena, 2017. gada 12. jūnijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pieprasījums atcelt imunitāti
 6.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 10.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Darba kārtība
 13.Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***I (debates)
 14.Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums (debates)
 15.ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada - Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā - Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm ***I (debates)
 16.Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (debates)
 17.Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība (īss izklāsts)
 18.Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (īss izklāsts)
 19.Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (īss izklāsts)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


EIROPAS PARLAMENTS

2017.–2018. GADA SESIJA

2017. gada 12.–15. jūnija sēdes

STRASBŪRĀ

PROTOKOLS

PIRMDIENA, 2017. GADA 12. JŪNIJS

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu par nesenajiem teroristiskajiem uzbrukumiem Londonā un Teherānā, kuru rezultātā bija daudz upuru.

Parlaments ar klusuma brīdi godināja upuru piemiņu.

Priekšsēdētājs atgādināja, ka 2017. gada 6. jūnijā policija arestēja “Amnesty International” Turcijas nodaļas priekšsēdētāju Taner Kiliç un 22 citus advokātus, un Eiropas Parlamenta vārdā pieprasīja viņus atbrīvot.

Priekšsēdētājs pauda Parlamenta bažas saistībā ar Krievijas opozīcijas līdera Alexeï Navalny apcietināšanu un informēja Parlamentu par to, ka Saūda Arābijā ir atbrīvota cīnītāja par sieviešu tiesībām Loujain al Hathloul.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2017. gada 31. maija un 2017. gada 1. jūnija sēžu protokoli tika apstiprināti.


4. Parlamenta sastāvs

Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Anneliese Dodds, Vicky Ford, Afzal Khan un Andrew Lewer ir ievēlēti par valsts parlamenta deputātiem, sākot ar 2017. gada 9. jūniju.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 2. punktu šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un konstatēja, ka, sākot ar 2017. gada 9. jūniju, ir atbrīvojušās minēto deputātu vietas.


5. Pieprasījums atcelt imunitāti

Portugāles kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Ana Gomes imunitāti saistībā ar Portugalē notiekošo izmeklēšanas procedūru.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ALDE grupas un ENF grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Patricia Lalonde;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Thierry Cornillet;

Delegācija attiecībām ar Japānu: Auke Zijlstra.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs ir paziņojis par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- BUDG komiteja un CONT komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr 2012/2002, (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)). Referenti: Richard Ashworth un Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017);

- LIBE komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)). Referente: Monica Macovei (A8-0212/2017);

- ENVI komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)). Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2017. gada 13. jūnija, pusnaktij var rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām, ja šajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu uzsākt sarunas.


8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2017. gada 14. jūnijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū (00009/2017/LEX - C8-0184/2017 - 2015/0284(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta redakcija) (00012/2017/LEX - C8-0182/2017 - 2016/0345(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija) (00057/2016/LEX - C8-0181/2017 - 2015/0283(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, kas nosaka zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija) (00011/2017/LEX - C8-0176/2017 - 2016/0145(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par naudas tirgus fondiem (00059/2016/LEX - C8-0175/2017 - 2013/0306(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (00063/2016/LEX - C8-0164/2017 - 2015/0268(COD)).


9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000046/2017), kuru uzdeva Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini un Jean-François Jalkh ENVI komitejas vārdā Komisijai: Glifosāts (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017), kuru uzdeva Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica un Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek un Massimiliano Salini PPE grupas vārdā Komisijai: Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017), kuru uzdeva Martina Werner S&D grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Kompensācija par nepareizi marķētiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).


10. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegtas šādas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates (Reglamenta 130.b pants):

- (O-000030/2017), kuru iesniedza Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg un Joëlle Bergeron EFDD grupas vārdā Komisijai: 2017. gada Starptautiskās ģimenes dienas atzīmēšana: vecāku lomas veicināšana kvalitatīvas bērnu izglītības nodrošināšanā (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017);

- (O-000035/2017), kuru iesniedza Curzio Maltese un Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Video koplietošanas platformas un redakcionālā atbildība (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017).


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. pantu 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Marijas Gabrielas izvirzīšana Eiropas Komisijas locekļa amatam (09603/2017 – C8-0166/2017 – 2017/0805(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE, CULT

atzinums:

JURI, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar pieteikumu EGF/2017/001 ES/Castilla y León ieguves rūpniecība (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (2016/2220(INI)) - AFET komiteja - Referents: Amjad Bashir (A8-0182/2017).

- Ziņojums par pārrobežu apvienošanu vai sadalīšanu (2016/2065(INI)) - JURI komiteja - Referents: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus, groza Direktīvu 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) - CULT komiteja - Referentes: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017).

- Ziņojums par Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderību (2015/2318(INI)) - CONT komiteja - Referentes: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017).

- Ziņojums par Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmu (COM(2016)03562017/2003(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Ziņojums par nepieciešamību pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (2016/2061(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Constance Le Grip (A8-0197/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referents: José Manuel Fernandes - Referents: Udo Bullmann (A8-0198/2017).

- Ziņojums par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošanu (2016/2064(INI)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referents: Udo Bullmann (A8-0200/2017).

- Ziņojums par partneru līdzdalības palielināšanu un pārredzamības uzlabošanu Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā (2016/2304(INI)) - REGI komiteja - Referents: Daniel Buda (A8-0201/2017).

- Ziņojums par ES kohēzijas politikas pamatelementiem pēc 2020. gada (2016/2326(INI)) - REGI komiteja - Referente: Kerstin Westphal (A8-0202/2017).

- Ziņojums par tiešsaistes platformām un digitālo vienoto tirgu (COM(2016)02882016/2276(INI)) - ITRE komiteja - IMCO komiteja - Referente: Henna Virkkunen - Referents: Philippe Juvin (A8-0204/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017).

- Ziņojums par pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanas novērtējumu, ņemot vērā tās starpposma novērtējumu un priekšlikumu 9. pamatprogrammai (2016/2147(INI)) - ITRE komiteja - Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2012/2002, (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) - BUDG komiteja - CONT komiteja - Referents: Richard Ashworth - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Monica Macovei (A8-0212/2017).


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada jūnija sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 605.662/PDOJ). Nebija ierosināts neviens grozījums.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks


13. Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

Sofia Sakorafa iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Carlos Zorrinho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Soledad Cabezón Ruiz un Francesc Gambús (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Carlos Moedas un Sofia Sakorafa.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.6.2017. protokola 5.5. punkts.


14. Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums (debates)

Ziņojums par pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanas novērtējumu, ņemot vērā tās starpposma novērtējumu un priekšlikumu 9. pamatprogrammai [2016/2147(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017).

Soledad Cabezón Ruiz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Nils Torvalds (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Matthijs van Miltenburg (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Barbara Kudrycka PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Gunnar Hökmark, Krystyna Łybacka un Henna Virkkunen.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Clare Moody.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică un Krzysztof Hetman.

Uzstājās Carlos Moedas un Soledad Cabezón Ruiz.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.6.2017. protokola 5.9. punkts.


15. ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada - Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā - Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm ***I (debates)

Ziņojums par ES kohēzijas politikas pamatelementiem pēc 2020. gada [2016/2326(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Kerstin Westphal (A8-0202/2017).

Ziņojums par partneru līdzdalības palielināšanu un pārredzamības uzlabošanu Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā [2016/2304(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Daniel Buda (A8-0201/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017).

Kerstin Westphal, Daniel Buda un Iskra Mihaylova iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Jan Olbrycht (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Claude Rolin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā un Derek Vaughan S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile un Liliana Rodrigues.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini un Olga Sehnalová.

Uzstājās Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda un Iskra Mihaylova.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.10. punkts, 5.1. punkts un 13.6.2017. protokola 5.6. punkts.


16. Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (debates)

Ziņojums par zivju krājumu stāvokli un sociālekonomisko situāciju zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā [2016/2079(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Marco Affronte (A8-0179/2017).

Marco Affronte iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Uzstājās João Pimenta Lopes (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Verónica Lope Fontagné PPE grupas vārdā, Renata Briano S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Isabelle Thomas un Sofia Ribeiro.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Georgios Epitideios un Nicola Caputo.

Uzstājās Carlos Moedas.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marco Affronte.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.6.2017. protokola 5.11. punkts.


17. Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība (īss izklāsts)

Ziņojums par Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderību [2015/2318(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referenti: Martina Dlabajová un Inés Ayala Sender (A8-0194/2017).

Martina Dlabajová un Inés Ayala Sender iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Andrey Novakov, Stanislav Polčák un Notis Marias.

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.6.2014. protokola 4.2. punkts.


18. Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (īss izklāsts)

Ziņojums par nepieciešamību pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai [2016/2061(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (referentes aizstājēja) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Notis Marias, Branislav Škripek, Arne Gericke, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas un Maria Lidia Senra Rodríguez.

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.6.2017. protokola 8.6. punkts.


19. Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (īss izklāsts)

Ziņojums par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā [2016/2220(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Amjad Bashir (A8-0182/2017).

Amjad Bashir iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Herbert Dorfmann, Notis Marias, Arne Gericke un Georgios Epitideios.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.6.2017. protokola 4.3. punkts.


20. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Tomáš Zdechovský, Andor Deli, Francesc Gambús, László Tőkés, Pál Csáky, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jonás Fernández, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marek Jurek, Urszula Krupa, Yana Toom, Jan Huitema, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Gerard Batten, Petr Mach, Ignazio Corrao un Gilles Lebreton.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 605.662/OJMA).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.40.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Juridisks paziņojums - Privātuma politika