Kazalo 
Zapisnik
PDF 223kWORD 74k
Ponedeljek, 12. junij 2017 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 4.Sestava Parlamenta
 5.Zahteva za odvzem imunitete
 6.Sestava delegacij
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 9.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 10.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Razpored dela
 13.Sodelovanje Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) ***I (razprava)
 14.Ocena izvajanja programa Obzorje 2020 (razprava)
 15.Gradniki kohezijske politike EU po letu 2020 - Okrepljeno sodelovanje s partnerji in prepoznavnost uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov - Specifični ukrepi za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče ***I (razprava)
 16.Stanje ribjih staležev in socialno-ekonomski položaj ribiškega sektorja v Sredozemlju (razprava)
 17.Stroškovna učinkovitost sedmega razvojnega programa (kratka predstavitev)
 18.Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma (kratka predstavitev)
 19.Apatridnost v južni in jugovzhodni Aziji (kratka predstavitev)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


EVROPSKI PARLAMENT

ZASEDANJE 2017 - 2018

Seje: 12. junija- 15. junija 2017

STRASBOURG

ZAPISNIK

PONEDELJEK, 12. JUNIJ 2017

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o nedavnih terorističnih atentatih, ki so prizadeli London in Teheran in povzročili številne žrtve.

Parlament je posvetil minuto molka v spomin na žrtve.

Predsednik je spomnil, da je 6. junija 2017 policija aretirala Tanerja Kiliça, predsednika turške Amnesty International, in 22 drugih odvetnikov, ter je v imenu Parlamenta zahteval njihovo izpustitev na prostost.

Predsednik je izrazil zaskrbljenost Parlamenta zaradi aretacije Alekseja Navalnega, vodje ruske opozicije, ter Parlamentu sporočil, da je bila v Savdski Arabiji izpuščena na prostost borka za pravice žensk Loujaina al Hathloula.


3. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 31. maja 2017 in 1. junija 2017.


4. Sestava Parlamenta

Pristojni organi Združenega kraljestva so sporočili, da so bili Anneliese Dodds, Vicky Ford, Afzal Khan in Andrew Lewer izvoljeni za poslance nacionalnega parlamenta z začetkom veljavnosti 9. junija 2017.

Parlament ugotavlja, da je v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ta funkcija nezdružljiva s funkcijo evropskega poslanca in da so od 9. junija 2017 izpraznjena njihova mesta.


5. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni portugalski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Ani Gomes v okviru preiskave, ki poteka na Portugalskem.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


6. Sestava delegacij

Predsednik je od skupin ALDE in ENF prejel zahteve za naslednja imenovanja:

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Patricia Lalonde

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Thierry Cornillet

Delegacija za odnose z Japonsko: Auke Zijlstra

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor BUDG in odbor CONT na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta ((COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)). Poročevalca: Richard Ashworth in Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva] , za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev) (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)). Poročevalka: Monica Macovei (A8-0212/2017)

- odbor ENVI na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)). Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do polnoči jutri, torek, 13. junija 2017, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 14. junija 2017, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (00009/2017/LEX - C8-0184/2017 - 2015/0284(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) (00012/2017/LEX - C8-0182/2017 - 2016/0345(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določenih vidikih prava družb (kodificirano besedilo) (00057/2016/LEX - C8-0181/2017 - 2015/0283(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev) (00011/2017/LEX - C8-0176/2017 - 2016/0145(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga (00059/2016/LEX - C8-0175/2017 - 2013/0306(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (00063/2016/LEX - C8-0164/2017 - 2015/0268(COD)).


9. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000046/2017), ki so ga postavili Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini in Jean-François Jalkh v imenu odbora ENVI Komisiji: Glifosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017), ki so ga postavili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica in Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D ter Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek in Massimiliano Salini v imenu skupine PPE Komisiji: Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017), ki ga je postavila Martina Werner v imenu skupine S&D, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALEin Neoklis Sylikiotis, v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Nadomestilo škode za nepravilno označene izdelke, povezane z energijo (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).


10. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

Vložene so bile večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo (člen 130b Poslovnika):

- (O-000030/2017), ki so jo vložili Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg in Joëlle Bergeron v imenu skupine EFDD Komisiji: Praznovanje mednarodnega dneva družine 2017: spodbujanje vloge staršev pri zaščiti kakovostnega izobraževanja otrok (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017);

- (O-000035/2017), ki sta jo vložila Curzio Maltese in Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Platforme za izmenjavo videov in uredniška odgovornost (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017).


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

Predsednik se bo v skladu s členom 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije o tem predlogu posvetoval z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ITRE, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Imenovanje Mariye Gabriel za članico Evropske komisije (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE, CULT

mnenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

2) od odborov

- Poročilo o apatridnosti v južni in jugovzhodni Aziji (2016/2220(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Poročilo o čezmejnih združitvah in delitvah (2016/2065(INI)) - odbor JURI - Poročevalec: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - odbor CULT - Poročevalke: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Poročilo o stroškovni učinkovitosti sedmega raziskovalnega programa (2015/2318(INI)) - odbor CONT - Poročevalke: Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Poročilo o Evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - odbor IMCO - Poročevalec: Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Poročilo o potrebi po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma (2016/2061(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - odbor BUDG - odbor ECON - Poročevalec: José Manuel Fernandes - Poročevalec: Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Poročilo o izvajanju Evropskega sklada za strateške naložbe (2016/2064(INI)) - odbor BUDG - odbor ECON - Poročevalec: Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Poročilo o okrepljenem sodelovanju s partnerji in prepoznavnosti uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov (2016/2304(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Poročilo o gradnikih kohezijske politike EU po letu 2020 (2016/2326(INI)) - odbor REGI - Poročevalka: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Poročilo o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - odbor ITRE - odbor IMCO - Poročevalka: Henna Virkkunen - Poročevalec: Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021–2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Poročilo o oceni izvajanja programa Obzorje 2020 ob upoštevanju njegove vmesne ocene in predloga devetega okvirnega programa (2016/2147(INI)) - odbor ITRE - Poročevalka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - odbor BUDG - odbor CONT - Poročevalec: Richard Ashworth - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva] , za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Monica Macovei (A8-0212/2017)


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za seje junija 2017 (PE 605.662/PDOJ). Ni bila predlagana nobena sprememba.

S tem je bil določen razpored dela.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik


13. Sodelovanje Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Evropske unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

Sofia Sakorafa je predstavila poročilo.

Govoril je Carlos Moedas (član Komisije).

Govorili so Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Carlos Zorrinho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Soledad Cabezón Ruiz in Francesc Gambús (pripravljavec mnenja odbora ENVI).

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Eleftherios Synadinos.

Govorila sta Carlos Moedas in Sofia Sakorafa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 13.6.2017.


14. Ocena izvajanja programa Obzorje 2020 (razprava)

Poročilo o oceni izvajanja programa Obzorje 2020 ob upoštevanju njegove vmesne ocene in predloga devetega okvirnega programa [2016/2147(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Soledad Cabezón Ruiz je predstavila poročilo.

Govoril je Carlos Moedas (član Komisije).

Govorili so Nils Torvalds (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Matthijs van Miltenburg (pripravljavec mnenja odbora REGI), Barbara Kudrycka v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Anneleen Van Bossuyt v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Florent Marcellesi v imenu skupine Verts/ALE, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Gunnar Hökmark, Krystyna Łybacka in Henna Virkkunen.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorila je Clare Moody.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică in Krzysztof Hetman.

Govorila sta Carlos Moedas in Soledad Cabezón Ruiz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika z dne 13.6.2017.


15. Gradniki kohezijske politike EU po letu 2020 - Okrepljeno sodelovanje s partnerji in prepoznavnost uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov - Specifični ukrepi za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče ***I (razprava)

Poročilo o gradnikih kohezijske politike EU po letu 2020 [2016/2326(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Poročilo o okrepljenem sodelovanju s partnerji in prepoznavnosti uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov [2016/2304(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 v zvezi s posebnimi ukrepi za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda in Iskra Mihaylova so predstavili poročila.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Jan Olbrycht (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Claude Rolin (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Krzysztof Hetman v imenu skupine PPE, in Derek Vaughan v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile in Liliana Rodrigues.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini in Olga Sehnalová.

Govorili so Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda in Iskra Mihaylova.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.10, točka 5.1 in točka 5.6 zapisnika z dne 13.6.2017.


16. Stanje ribjih staležev in socialno-ekonomski položaj ribiškega sektorja v Sredozemlju (razprava)

Poročilo o stanju ribjih staležev in socialno-ekonomskem položaju ribiškega sektorja v Sredozemlju [2016/2079(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Marco Affronte (A8-0179/2017)

Marco Affronte je predstavil poročilo.

Govoril je Carlos Moedas (član Komisije).

Govorili so João Pimenta Lopes (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Verónica Lope Fontagné v imenu skupine PPE, Renata Briano v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Isabelle Thomas in Sofia Ribeiro.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Georgios Epitideios in Nicola Caputo.

Govoril je Carlos Moedas.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govoril je Marco Affronte.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika z dne 13.6.2017.


17. Stroškovna učinkovitost sedmega razvojnega programa (kratka predstavitev)

Poročilo o stroškovni učinkovitosti sedmega razvojnega programa [2015/2318(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalki: Martina Dlabajová in Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

Martina Dlabajová in Inés Ayala Sender sta predstavili poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Andrey Novakov, Stanislav Polčák in Notis Marias.

Govoril je Carlos Moedas (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika z dne 13.6.2014.


18. Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma (kratka predstavitev)

Poročilo o potrebi po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma [2016/2061(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (namestnica poročevalke) je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Notis Marias, Branislav Škripek, Arne Gericke, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas in Maria Lidia Senra Rodríguez.

Govoril je Carlos Moedas (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 14.6.2017.


19. Apatridnost v južni in jugovzhodni Aziji (kratka predstavitev)

Poročilo o apatridnosti v južni in jugovzhodni Aziji [2016/2220(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

Amjad Bashir je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Herbert Dorfmann, Notis Marias, Arne Gericke in Georgios Epitideios.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika z dne 13.6.2017.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Tomáš Zdechovský, Andor Deli, Francesc Gambús, László Tőkés, Pál Csáky, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jonás Fernández, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marek Jurek, Urszula Krupa, Yana Toom, Jan Huitema, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Gerard Batten, Petr Mach, Ignazio Corrao in Gilles Lebreton.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 605.662/OJMA).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.40.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov