Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0149(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0213/2016

Συζήτηση :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

2. Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I - Αποζημίωση για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που φέρουν λανθασμένη επισήμανση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης και την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000049/2017) που κατέθεσαν οι Martina Werner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL προς την Επιτροπή: Αποζημίωση για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που φέρουν λανθασμένη επισήμανση (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Ο Dario Tamburrano παρουσιάζει την έκθεσή του.

Οι Martina Werner, Claude Turmes και Νεοκλής Συλικιώτης αναπτύσσουν την ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni και Miroslav Poche.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Maria Grapini και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Dario Tamburrano.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου