Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0149(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0213/2016

Debatter :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Röstförklaringar
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg

2. Energieffektivitetsmärkning ***I - Kompensation för felaktigt märkta energirelaterade produkter (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000049/2017) från Martina Werner för S&D-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, och Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen till kommissionen: Kompensation för felaktigt märkta energirelaterade produkter (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano redogjorde för sitt betänkande.

Martina Werner, Claude Turmes och Neoklis Sylikiotis utvecklade frågan.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Herbert Reul för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Roger Helmer för EFDD-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni och Miroslav Poche.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini och Tibor Szanyi.

Talare: Miguel Arias Cañete och Dario Tamburrano.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 13.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy