Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0231(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0208/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0208/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2018 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

3. Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Η Catherine Bearder (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Merja Kyllönen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Nicola Caputo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Andrzej Grzyb και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν Miguel Arias Cañete και Catherine Bearder.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.20.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου