Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0231(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0208/2017

Ingediende teksten :

A8-0208/2017

Debatten :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Stemmingen :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Stemverklaringen
PV 17/04/2018 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Notulen
Dinsdag 13 juni 2017 - Straatsburg

3. Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Merja Kyllönen (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Nicola Caputo (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Julia Reid, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho en Christel Schaldemose.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Catherine Bearder.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 14.6.2017.

(De vergadering wordt om 11.20 uur onderbroken.)

Juridische mededeling - Privacybeleid