Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0231(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0208/2017

Ingivna texter :

A8-0208/2017

Debatter :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Röstförklaringar
PV 17/04/2018 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg

3. Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Merja Kyllönen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Nicola Caputo (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Julia Reid för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete och Catherine Bearder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 14.6.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.20.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy