Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. juuni 2017 - Strasbourg

(Istung jätkus kell 12.30.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

5. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamise kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises [2016/2304(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0245)

Sõnavõtud

James Carver, enne hääletust.


5.2. Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvuse kohta [2015/2318(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Martina Dlabajová ja Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0246)


5.3. Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport kodakondsusetuse kohta Lõuna- ja Kagu-Aasias [2016/2220(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0247)


5.4. Piiriülesed ühinemised ja jagunemised (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport piiriülese ühinemise ja jagunemise rakendamise kohta [2016/2065(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0248)


5.5. Liidu osalemine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA) ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0249)


5.6. Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0250)


5.7. Energiamärgistus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0251)

Sõnavõtud

Dario Tamburrano (raportöör).


5.8. Euroopa kultuuripealinnad aastatel 2020−2033 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0252)

Sõnavõtud

Santiago Fisas Ayxelà (raportöör), enne hääletust.


5.9. Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine (hääletus)

Raport programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamise kohta seoses selle vahehindamise ja 9. raamprogrammi ettepanekuga [2016/2147(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0253)


5.10. ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast 2020. aastat (hääletus)

Raport ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielementide kohta pärast 2020. aastat [2016/2326(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0254)


5.11. Kalavarude seisund ja kalandussektori sotsiaal-majanduslik olukord Vahemerel (hääletus)

Raport kalavarude seisundi ja kalandussektori sotsiaal-majandusliku olukorra kohta Vahemerel [2016/2079(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0255)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika