Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург

9. Документ за размисъл относно задълбочаването на ИПС до 2025 г. (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Документ за размисъл относно задълбочаването на ИПС до 2025 г. (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявление.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès и Richard Sulík.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Bernd Lucke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan и Alfred Sant.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot и Neena Gill, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Luke Ming Flanagan.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност