Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. lipnja 2017. - Strasbourg

9. Dokument za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije do 2025. (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Dokument za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije do 2025. (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) i Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dali su izjavu.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès i Richard Sulík.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Bernd Lucke, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan i Alfred Sant.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i Neena Gill, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Luke Ming Flanagan.

Govorili su: Pierre Moscovici i Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti