Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg

9. Diskussionsunderlag om att fördjupa EMU fram till 2025 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Diskussionsunderlag om att fördjupa EMU fram till 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès och Richard Sulík.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan och Alfred Sant.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot och Neena Gill, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luke Ming Flanagan.

Talare: Pierre Moscovici och Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy