Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2703(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0397/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0264

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

11. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Νεοκλής Συλικιώτης και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017

—   Charles Tannock, Arne Gericke και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου